Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020

Οριστικό τέλος και επίσημα στα 37 νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα από την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως


Παρελθόν αποτελούν τα 37 νέα πανεπιστημιακά τμήματα που δημιουργήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση, δύο εκ των οποίων επρόκειτο να λειτουργήσουν στη Φλώρινα του Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών και της  Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.

Σε πρώτη φάση η Υπουργός Παιδείας ανέστειλε την λειτουργία τους προκειμένου  να αξιολογηθούν. Η κατάληξη είναι να ακυρωθούν οριστικά  με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 347/Β/7-2-2020.

Να θυμίσουμε ότι με προηγούμενη απόφαση της Υπουργού Παιδείας κας Κεραμέως ανέστειλε την λειτουργία τους γιατί «δημιουργήθηκαν προεκλογικά για ψηφοθηρικούς λόγους από την προηγούμενη Κυβέρνηση, δίχως προηγούμενο σχεδιασμό και επαρκή τεκμηρίωση. Τα τμήματα αυτά που επρόκειτο να λειτουργήσουν για πρώτη φορά τα επόμενα χρόνια, θα επανεξεταστούν ώστε η θεσμοθέτηση και λειτουργία τους να ανταποκρίνεται σε ακαδημαϊκά κριτήρια και να υποστηρίζεται από τις αναγκαίες μελέτες, με τη συνδρομή της καθ’ ύλην αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής».
Η κα Κεραμέως έκανε την αξιολόγηση και αποφάσισε να τα «διαγράψει» και να βάλει τέλος σε αυτά.

 

Η  Υπουργική Απόφαση Φ.253/11825/Α5/2020 - ΦΕΚ 347/Β/7-2-2020

Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.253/142542/Α5/2017 (Β 2995) υπουργικής απόφασης με θέμα: Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (Α 50) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρ


Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ.253/11825/Α5/2020

ΦΕΚ 347/Β/7-2-2020

Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.253/142542/Α5/2017 (Β΄ 2995) υπουργικής απόφασης με θέμα: Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 58 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50) και όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
2. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 4 του
ν. 4327/2015 (Α΄ 50).
3. Τις διατάξεις των με αριθμ. Φ.253/142542/Α5/2017 (Β΄ 2995), Φ.253/39391/Α5/2018 (Β΄ 982), Φ.253/139496/Α5/2018 (Β΄ 3729), Φ.253/2609/Α5/2019 (Β΄ 115), Φ.253/
43914/Α5/2019 (Β΄ 1118), Φ.253/80503/Α5/2019 (Β΄ 1907)
και Φ.253/97158/Α5/2019 (Β΄ 2462) υπουργικών αποφά­σεων.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4623/2019 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 134).
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4589/
2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιοτριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13).
6. Τις διατάξεις του ν. 4653/2020 (Α΄ 12) «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 166 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
8. Το με αριθμ. 78401/25-2-2019 έγγραφο της Πρυτανείας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.
9. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
10. Την αριθμ. Φ.1/Γ/038/11186/Β1/27-1-2020 εισήγη­ση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ΄ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. Φ.253/142542/Α5/2017 (Β΄ 2995) υπουργική απόφαση «Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015
(ΦΕΚ 50 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017(ΦΕΚ 114 Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.», ως ακολούθως:
Άρθρο ΜΟΝΟ
1. Στο εδάφιο 1. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1, της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», διαγράφονται:
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΜΦΙΣΣΑ)ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ)ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
(ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(ΡΕΘΥΜΝΟ)ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
(ΛΗΞΟΥΡΙ)ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΥΡΓΟΣ)ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
2. Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1, της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», διαγράφονται:
ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΘΗΝΑ)ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
(ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΗΞΟΥΡΙ)ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΦΛΩΡΙΝΑ)ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΡΤΑ)ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΥΡΓΟΣ)ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ)ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ
3. Στο εδάφιο 3. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ» της παρ. 2 του άρθρου 1, της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», διαγράφονται:
ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
(ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)ΕΚΠΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(ΡΕΘΥΜΝΟ)ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
(ΛΗΞΟΥΡΙ)ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΦΛΩΡΙΝΑ)ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΡΤΑ)ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΥΡΓΟΣ)ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
(ΑΡΓΟΣ)ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ)ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ
4. Στο εδάφιο 4. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» της παρ. 2 του άρθρου 1, της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθεται:
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
και υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», διαγράφονται:
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΜΦΙΣΣΑ)ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΘΗΝΑ)ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
(ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)ΕΚΠΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(ΡΕΘΥΜΝΟ)ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΠΑΣ (ΛΗΞΟΥΡΙ)ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΛΕΥΚΑΔΑ)ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΓΡΕΒΕΝΑ)ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΦΛΩΡΙΝΑ)ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΥΡΓΟΣ)ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΡΓΟΣ)ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ)ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ
5. Στο άρθρο 1, της ανωτέρω απόφασης καταργούνται οι παράγραφοι 3 και 4 πλην του εδαφίου Γ της παραγράφου 4.
6. Από την παράγραφο 5 του άρθρου 1 διαγράφεται η φράση «και στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 28 Ιανουαρίου 2020

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου