Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση


 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10, σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί
την 4η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέματα:

1: Έγκριση για τη δημόσια προκήρυξη – πρόσκληση για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,  κ. Γεώργιος Κασαπίδης

2: Έγκριση Συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο έργο «Joint Promoting Actions of the Local Entrepreneurship at Greece/Albania Less Favored Areas (LFA) on the Viticulture and Wine Production Business Sector» και ακρωνύμιο “WINCOME” (INTERREG IPA CBC Greece-Albania 2014-2020).
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης,  κ. Βασίλειος Άμπας

3: Τρόπος εκτέλεσης νέων έργων εγκεκριμένων με την 3η Τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 της Π.Ε. Γρεβενών.
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Ιωάννης Γιάτσιος

4: Έγκριση 3ης τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - νέα έργα έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Ιωάννης Γιάτσιος

5: 22η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (22η 2019).
Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης,  κ. Παναγιώτα Γκατζαβέλη.

6: Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού, για την ανάθεση του αδιάθετου Τμήματος σύμβασης : «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑΣ».
Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης, κ. Παναγιώτα Γκατζαβέλη

7: Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς  για την πραγματοποίηση δύο μουσικών εκδηλώσεων που εντάσσονται στο «Εορταστικό Δωδεκαήμερο 2019-2020».
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

8: Έγκριση Τροποποίησης 2/2018 του Πίνακα  έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100001 και τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ. , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ - ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ».
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

9: Έγκριση Τροποποίησης 6/2019 του Πίνακα  έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000).
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

10: Αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  και 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), για την υλοποίηση του έργου : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ».
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης

11: Αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του Δήμου Κοζάνης, για την υλοποίηση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 5X5 ΣΤΗΝ Τ.Κ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ».
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης

12: Αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  και του Δήμου Κοζάνης, για την υλοποίηση του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ».
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης

13: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆Ο ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ - ΠΥΡΓΩΝ», προϋπολογισμού : 64.950,00 € (με Φ.Π.Α.).
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης

15: Έγκριση 3ης τροποποίησης προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2019 της Π.Ε. Κοζάνης.
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης

16: Έγκριση σύναψης επικαιροποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Υπουργείου Πολιτισμού - Αθλητισμού και Δήμου Βοΐου  για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Πετρογέφυρου Ροδοχωρίου».
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης

17: Ορισμός μέλους για τη συγκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής χορήγησης αδειών εγκατάστασης προσώπων εκδιδομένων επί αμοιβή.
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας ο κ. Ηλίας Τοπαλίδης

18: Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020-2022.
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας ο κ. Ηλίας Τοπαλίδης

19: Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση χώρων κτιρίου Αστυνομικού Τμήματος Βεύης» με προϋπολογισμό 20.000,00 €.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Ιωάννης Κιοσές

20: Έγκριση τροποποίησης των ορίων της Λατομικής περιοχής Αλωνακίων της Π.Ε. Κοζάνης.
Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος. κ. Καλλιόπη Κυριακίδου

21: Συζήτηση – ενημέρωση για το θέμα του Αστεροσκοπείου του  Όρλιακα.
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Ιωάννης ΓιάτσιοςΗ Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ευφροσύνη ΝτιόΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου