Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

« Απαγόρευση αλιείας στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη, Πετρών, στις τεχνητές λίμνες φραγμάτων Κολχικής, Παπαδιάς και Τριανταφυλλιάς, στις λιμνοδεξαμενές Βεύης & Αμμοχωρίου και στον ποταμό Σακουλέβα του Νομού Φλώρινας, στα πλαίσια αναπαραγωγής ιχθύων »


  ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Έχοντας υπόψη :
  1. Το Ν.Δ 420/1970 άρθρο 10 «Αλιευτικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1740/1987 περί «αξιοποίησης και προστασίας κοραλλιογενών σχηματισμών ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλων διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2040/1992 περί «ρύθμισης θεμάτων αρμοδιοτήτων Υπ. Γεωργίας και Νομικών Προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις»
  2. Το Β.Δ. 142/1971 άρθρο 2 παρ. β 2 περί «αλιείας των υδρόβιων ζώων των λιμνών και ποταμών και προστασίας αυτών»
  3. Το Π.Δ 332/1983 περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπ. Γεωργίας και των προϊσταμένων Διανομαρχιακών Υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας στους Νομάρχες»
  4. Το Ν. 2218/1994 περί «ίδρυσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα
  5. Το Ν. 2503/1997 περί «Διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της περιφέρειας, ρύθμισης θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
  6. Την  εφαρμογή  του  ν. 3852/2010 « Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα  Καλλικράτης » 
  7. Την 8909/362/2-2-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής.
  8. Την σχετική εισήγηση του Τμήματος Αλιείας Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με την οποία είναι αναγκαία η απαγόρευση της αλιείας για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων.
  9. Την υπ’ αρ. 543/08-04-19  εισήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και την υπ’ αρ. 55235/01-04-19 εισήγηση του Αλιευτικού Συλλόγου Αετού - Λιμνοχωρίου
 

Αποφασίζουμε


1. Απαγορεύεται απόλυτα η αλιεία, με οποιοδήποτε μέσο και εργαλείο για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών, ως εξής :

Ø  Μικρή & Μεγάλη Πρέσπα, κατά το χρονικό διάστημα από  20η Απριλίου 2019  και ώρα 08.00 πρωινή, έως και  10η Ιουνίου 2019 και ώρα 08.00 πρωινή.

Ø  Ζάζαρη – Χειμαδίτιδα,  κατά το χρονικό διάστημα από 22η Απριλίου 2019 και ώρα 08.00 πρωινή, έως και  01η  Ιουνίου 2019 και ώρα 09.00 πρωινή.
πρωινή.

Ø  Πετρών, κατά το χρονικό διάστημα από 22η Απριλίου 2019  και ώρα 08.00 πρωινή, έως και  01η Ιουνίου 2019 και ώρα 08.00 πρωινή.

Ø  Φράγμα Κολχικής, κατά το χρονικό διάστημα από 22η Απριλίου 2019 ώρα 08.00 πρωινή, έως και  10η Ιουνίου 2019 και ώρα 09.00 πρωινή.

Ø  Φράγμα Τριανταφυλλιάς, κατά το χρονικό διάστημα από 22η Απριλίου 2019 ώρα 08.οο πρωινή, έως και  10η Ιουνίου 2019 και ώρα 08.00 πρωινή.

Ø  Φράγμα Παπαδιάς κατά το χρονικό διάστημα από 22η Απριλίου 2019 ώρα 08.οο πρωινή, έως και  10η Ιουνίου 2019 και ώρα 08.00 πρωινή.

Ø   Λιμνοδεξαμενές Βεύης και Αμμοχωρίου, κατά το χρονικό διάστημα από 22η Απριλίου 2019 ώρα 08.οο πρωινή, έως και  10η Ιουνίου 2019 και ώρα 08.00 πρωινή.

Ø  Σακουλέβας ποταμός σε όλο το μήκος του, κατά το χρονικό διάστημα 22η Απριλίου 2019 ώρα 08.00 πρωινή έως και 10η Ιουνίου 2019 και ώρα 08.00 πρωινή. 

2. Κατά την παραπάνω απαγορευτική περίοδο οι αλιείς υποχρεούνται να μεταφέρουν τις βάρκες  από  τις αποβάθρες  και  όλα τα αλιευτικά τους εργαλεία στα σπίτια τους.

3. Την τήρηση της παρούσας αναθέτουμε στη  Δημοτική  Αστυνομία  όπου  υπάρχει  Υπηρεσία  σε  λειτουργία,  στις Αστυνομικές Αρχές, και τη Δ/νση  Δασών του Νομού για τις περιοχές που έχουν αρμόδιους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, των Ν.Δ 420/70, Ν. 1740/87 και 2040/92.
                                                                          

                                                                       Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
                                                                                                  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
                                                                                     
                                                                     
                                                                            ΜΠΙΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 

Πίνακας Διανομής


Αποδέκτες προς ενέργεια :

1. Αστυνομική Δ/νση Φλώρινας, Τρύπη 1, Φλώρινα Τ.Κ. 53100 (με την εντολή να διατάξουν τα υπό την εποπτεία τους αστυνομικά τμήματα για την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας).
2. Δ/νση Δασών Ν. Φλώρινας, Τ.Κ. 53100
3. Αστυνομικό Τμήμα Τάξης Αμυνταίου, Αγ. Παρασκευής 1 , Τ.Κ. 53200  Αμύνταιο. (Με την εντολή να εντείνει τους ελέγχους για την πιστή εφαρμογή της παρούσας.)
4. Αστυνομικό Τμήμα Τάξης Αγ. Γερμανού (Με την εντολή να εντείνει τους ελέγχους για την  πιστή εφαρμογή της παρούσας.)
5. Αστυνομικός Σταθμός Ολυμπιάδας (Με την εντολή να εντείνουν τους ελέγχους για την εφαρμογή της παρούσας).
6.  Αστυνομικό Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Πύλης, Τ.Κ. 53077.
7. Γραφείο Τύπου Π.Ε. Φλώρινας, για δημοσιοποίηση (info@florina.pdm.gov.gr)

Αποδέκτες προς κοινοποίηση :

1.    Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Δ/νση Υδατ/γειών & Εσωτερικών Υδάτων, Συγγρού 150,  Τ.Κ.17671,  Καλλιθέα  Αττικής
2.    Εισαγγελία Φλώρινας, Μ. Αλεξάνδρου 113, Φλώρινα Τ.Κ. 53100
3.    Περιφέρεια  Δυτ. Μακεδονίας, Γεν. Δ/νση  Αγροτικής  Οικονομίας  &  Κτηνιατρικής, Διοικητήριο, Τ.Κ.50100, Κοζάνη
4.    Δ/νση  Αγροτικής  Οικονομίας  &  Κτηνιατρικής  Π.Ε.  Καστοριάς, Τμήμα Αλιείας, Διοικητήριο, Τ.Κ.52100, Καστοριά
5.    Δ/νση  Αγροτικής  Οικονομίας  &  Κτηνιατρικής Π.Ε. Πέλλας, Διοικητήριο Τ.Κ.58200 Έδεσσα
6.    Δήμο Αμυνταίου, Γρ. Νικολαΐδη 2, (Με την εντολή να αναρτήσουν αντίγραφο της παρούσας στα δημοτικά διαμερίσματα για ενημέρωση των κατοίκων τους.)
7.    Δήμο  Πτολεμαΐδας   Ν. Κοζάνης  (Με την εντολή να αναρτηθεί αντίγραφο της παρούσας στα δημοτικά διαμερίσματα των  παραλίμνιων  Τ.Δ. της  λίμνης  Χειμαδίτιδας   για ενημέρωση των κατοίκων τους.)
8.    Δήμο Πρεσπών, Λαιμός, Τ.Κ. 53100 (Με την εντολή να αναρτηθεί αντίγραφο της παρούσας στα δημοτικά διαμερίσματα για ενημέρωση των κατοίκων τους.)
9.    Κυνηγετικό Σύλλογο Αμυνταίου,  Ι. Δραγούμη 10, Τ.Κ.53200 Αμύνταιο
10.  Σύλλογο Ερασιτεχνών  Αλιέων Φλώρινας, Στ. Δραγούμη 15,  Τ.Κ.53100, Φλώρινα
11.  Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Κοζάνης «Ο ΑΛΙΑΚΜΩΝ», Επισκόπου Βενιαμίν 4, Τ.Κ.50100, Κοζάνη.
12.  Αλιευτικό Σύλλογο Πρεσπών, Ψαράδες, Τ.Κ. 53077
13.  Αλιευτικό Σύλλογο «ο ΚΥΠΡΙΝΟΣ», Λαιμός, Τ.Κ. 53077
14.  Αλιευτικό Σύλλογο Αετού-Λιμνοχωρίου, Αετός, Τ.Κ. 53075.
15.  Αλιευτικό Σύλλογο Αγίου Παντελεήμων, Άγιος Παντελεήμων, Αμύνταιο Τ.Κ. 53200.
16.  Αλιευτικό Σύλλογος Επαγγελματιών Λίμνης Βεγορίτιδας – Η ΜΠΕΓΝΑ, Άγιος Παντελεήμων Αμυνταίου, Τ.Κ. 53200
17.  Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών, Τ.Κ. 53077-Άγιος Γερμανός, Πρέσπες
18.  Αθλητικός Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Φλώρινας, Π.Μελά 105, Τ.Κ. 53100 (aseaflorinas@hotmail.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου