Κυριακή, 31 Μαρτίου 2019

Απάντηση ΥπΑΑΤ για τις αθρόες εισαγωγές και ελληνοποιήσεις φασολιών
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Γ.
Κασαπίδης, Ι. Αντωνιάδης, Μ. Αντωνίου και . Κυριαζίδης, για τα θέματα της
αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:
Όσον αφορά στη στήριξη της παραγωγής οσπρίων, επισημαίνεται ότι η χώρα μας
προσανατολίζεται προς την παραγωγή προϊόντων ποιότητας, τα οποία
καταλαμβάνουν έναν τομέα της αγοράς διαφορετικό από τα φτηνά εισαγόμενα
προϊόντα μαζικής παραγωγής. Η ποιότητα των ελληνικών οσπρίων είναι ανώτερη και
αναγνωρισμένη διεθνώς. Οι παραγωγοί οσπρίων μπορούν να επωφεληθούν τόσο από
τις συνδεδεμένες ενισχύσεις που υπάρχουν για τα προϊόντα αυτά, όσο και από
διάφορα προγράμματα που ενισχύουν την καλλιέργεια και την προώθηση στην
αγορά. Ειδικά για την ένταξη σε διάφορα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, οι
παραγωγοί ενθαρρύνονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(ΥΠΑΑΤ), καθώς και από την ΕΕ, προκειμένου να οργανωθούν σε ομαδικά σχήματα,
όπως είναι οι Ομάδες και οι Οργανώσεις Παραγωγών, καθώς και οι Συνεταιρισμοί,
βασικός στόχος των οποίων είναι η επίτευξη καλύτερων τιμών του προϊόντος, η
μείωση του κόστους παραγωγής, η προώθηση ποιοτικού προϊόντος, η διατήρηση των
παραδοσιακών αγορών, το άνοιγμα νέων αγορών κ.λπ.
aς προς το θέμα των εισαγωγών, επισημαίνεται ότι οι εισαγωγές οσπρίων γενικώς
επιτρέπονται, σύμφωνα με τις διεθνείς και διμερείς συμφωνίες, οι οποίες ισχύουν
κατά περίπτωση.
Σχετικά με την ενίσχυση των ελέγχων για τις παράνομες ελληνοποιήσεις φασολιών
με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ), επισημαίνεται ότι το θέμα των
ελληνοποιήσεων αφορά όλα τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, μεταξύ των οποίων
συγκαταλέγονται και τα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)
και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Προκειμένου να
εντατικοποιηθούν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, είναι απαραίτητος ο συντονισμός
πολλών υπηρεσιών και φορέων [π.χ. Hιευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής (HΑΟΚ), Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τελωνεία, ΕΦΕΤ,
κ.λπ.].
Σελίδες απάντησης: 4
Σελίδες συνημμένων:
Σύνολο σελίδων:
- 2 -
ΓΚ\C:\Users\ΛΟΥΙΖΑ\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Z6QB9SKR\Ε 4480 Εισαγωγές και ελληνοποιήσεις
φασολιών.doc
Για την προστασία τόσο του εισοδήματος των Ελλήνων παραγωγών όσο και του
καταναλωτή από αθέμιτες πρακτικές, το ΥΠΑΑΤ έχει θεσπίσει, με την αριθμ.
261611/07-03-07 ΚΥΑ (ΦΕΚ 406Β), σύστημα πιστοποίησης και ελέγχου των
προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, ο ΕΛ.Γ.Ο. - HΗΜΗΤΡΑ
έχει οριστεί ως ο αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των
προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τις
προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, εντάσσονται στο σύστημα ελέγχου του
ΕΛ.Γ.Ο. - HΗΜΗΤΡΑ και πιστοποιούνται από αυτόν για τη χρήση των ενδείξεων,
τόσο στο στάδιο της παραγωγής τους πριν από τη θέση των προϊόντων αυτών στην
αγορά όσο και στα σημεία πώλησής τους.
Συγκεκριμένα:
α) εγκρίνει και πιστοποιεί τις επιχειρήσεις, οι οποίες ενδιαφέρονται να παράγουν
ή/και να συσκευάζουν με σκοπό την τοποθέτηση στην αγορά γεωργικών προϊόντων
και τροφίμων που φέρουν στην επισήμανσή τους τις καταχωρισμένες ονομασίες, τις
ενδείξεις ΠΟΠ-ΠΓΕ, το Ενωσιακό σύμβολο, καθώς και τη σήμανση πιστοποίησης
του ΕΛ.Γ.Ο. – HΗΜΗΤΡΑ
και
β) διενεργεί, σε συνεργασία με τις κατά τόπους HΑΟΚ των Περιφερικών Ενοτήτων
(Π.Ε.), τακτικούς ελέγχους τόσο στα σημεία παραγωγής όσο και στα σημεία
πώλησης των προϊόντων αυτών και διερευνά κάθε τεκμηριωμένη καταγγελία για
ελλιπή τήρηση των προδιαγραφών όλων των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ.
Οι διαδικασίες ελέγχων σε ό,τι αφορά στα ΠΟΠ και ΠΓΕ καλύπτουν τις απαιτήσεις
του Ευρωπαϊκού Κανονιστικού Πλαισίου και διασφαλίζουν την ανάδειξη των
ελληνικών προϊόντων.
aς εκ τούτου, ο ΕΛ.Γ.Ο. – HΗΜΗΤΡΑ, ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο και την
πιστοποίηση των Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΈ, διενεργεί ελέγχους και χορηγεί
πιστοποίηση σε επιχειρήσεις παραγωγής, συσκευασίας και εμπορίας των προϊόντων:
 Φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες Καστοριάς ΠΓΕ,
 Φασόλια (Πλακέ Μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας ΠΓΕ και
 Φασόλια (Γiγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας ΠΓΕ.
Για τα προϊόντα «Φασόλια Γίγαντες - Ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου Ν. Hράμας ΠΓΕ»
και «Φασόλια Κοινά Μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίου Ν. Hράμας ΠΓΕ» ποτέ, έως
σήμερα, δεν έχουν υποβληθεί στον ΕΛ.Γ.Ο. - HΗΜΗΤΡΑ αιτήσεις από επιχειρήσεις
που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση των παραπάνω καταχωρισμένων ενδείξεων και,
ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν καταχωρισμένες επιχειρήσεις στο ΜΗΤΡaΟ
Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων και Hικαιούχων Χρήσης ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ για τα
προϊόντα αυτά.
Οι έλεγχοι αφορούν στην ορθή τήρηση των προδιαγραφών που αναφέρονται στις
Αποφάσεις Αναγνώρισης των ανωτέρω προϊόντων και στόχος είναι να διασφαλιστούν
η προέλευση της πρώτης ύλης (εντός ζώνης), η μέθοδος παραγωγής, η παραγωγή
(πλήρης αντιστοιχία στρεμμάτων και παραγόμενου προϊόντος), η επεξεργασία, η
συσκευασία, η υποσυσκευασία, η αποθήκευση, η επισήμανση, η διακίνηση και η
εμπορία των παραγόμενων προϊόντων.
Συνεπώς, αποτελεί κύριο μέλημα του ΕΛ.Γ.Ο. - HΗΜΗΤΡΑ να διασφαλίζεται η
απαίτηση της προέλευσης των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά ως «Φασόλια
Γίγαντες Ελέφαντες Καστοριάς ΠΓΕ», «Φασόλια (Πλακέ Μεγαλόσπερμα) Πρεσπών
Φλώρινας ΠΓΕ» και «Φασόλια (Γiγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας ΠΓΕ».
- 3 -
ΓΚ\C:\Users\ΛΟΥΙΖΑ\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Z6QB9SKR\Ε 4480 Εισαγωγές και ελληνοποιήσεις
φασολιών.doc
Επιπλέον, στους ελέγχους πραγματοποιείται διασταύρωση των εμπορικών εγγράφων
(δελτία αποστολής/τιμολόγια) με τα αρχεία εισροών-εκροών που υποχρεούται να
τηρεί κάθε επιχείρηση που είναι ενταγμένη στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης,
ώστε να τεκμηριωθεί η σχέση μεταξύ κάθε παρτίδας εισροών/α΄υλών με κάθε
παρτίδα εκροών/τελικών προϊόντων.
Σήμερα, στο ΜΗΤΡaΟ Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων και Hικαιούχων Χρήσης
ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ του ΕΛ.Γ.Ο. - HΗΜΗΤΡΑ είναι ενταγμένες 5 επιχειρήσεις για
την παραγωγή-συσκευασία-εμπορία του προϊόντος «Φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες
Καστοριάς ΠΓΕ» και 15 επιχειρήσεις για παραγωγή-συσκευασία-εμπορία των
προϊόντων «Φασόλια (Πλακέ Μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας ΠΓΕ» και «Φασόλια
(Γiγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας ΠΓΕ».
Σημειώνεται ότι από τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στις
ενταγμένες στο ΜΗΤΡaΟ του ΕΛ.Γ.Ο. - HΗΜΗΤΡΑ επιχειρήσεις, δεν διαπιστώθηκαν
παραβάσεις που σχετίζονται με ελληνοποίηση των ανωτέρω προϊόντων.
Πλέον των ανωτέρω, πραγματοποιούνται έλεγχοι σε σημεία χονδρικής και λιανικής
πώλησης προϊόντων, ώστε να προστατεύεται το πιστοποιημένο προϊόν από τυχόν
απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, ενώ διερευνώνται και οι καταγγελίες που
υποβάλλονται στον Οργανισμό.
Προς πληρέστερη ενημέρωση, παρατίθενται πίνακες με τους ελέγχους που
πραγματοποιήθηκαν σε σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης, από το έτος 2016
έως σήμερα, καθώς και με τον αριθμό των καταγγελιών που κατατέθηκαν και
διερευνήθηκαν από τον Οργανισμό.
Πίνακας 1. Έλεγχοι σε σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης
ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΛΕΓΧ Ν
ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΪΟΝΤ Ν
ΠΟΠ/ΠΓΕ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ
ΦΑΣΟΛΙΑ ΠΓΕ
ΠΟΥ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ
(τα αναφερόμενα
στην Ερώτηση)
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
(για τα αναφερόμενα
στην Ερώτηση
προϊόντα)
2016 41 135 7 2 0
2017 40 138 17 4 2
2018 43 169 30 11 -*
*Hεν έχει ολοκληρωθεί, μέχρι στιγμής, η επεξεργασία του συνόλου των πρακτικών ελέγχου αγοράς.
aστόσο, ο ΕΛ.Γ.Ο. - HΗΜΗΤΡΑ έχει αποστείλει σχετικό έγγραφο σε όλες τις επιχειρήσεις, για τις οποίες
προκύπτει παράβαση, ζητώντας άμεσες διορθωτικές ενέργειες. Θα ακολουθήσει η παραπομπή στην Α΄
Βάθμια Επιτροπή Επιβολής Κυρώσεων.
Πίνακας 2. Καταγγελίες (αφορούν Μόνο Φασόλια ΠΓΕ)
ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙ Ν
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ Ν
ΠΟΥ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ
(τα αναφερόμενα στην
Ερώτηση)
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
(για τα αναφερόμενα
στην Ερώτηση
προϊόντα)
2016 1 9 1 0
2017 0 0 0 0
2018 1 5 2 -*
*Hεν έχει ολοκληρωθεί, μέχρι στιγμής, η επεξεργασία του συνόλου των καταγγελιών. aστόσο, ο
ΕΛ.Γ.Ο.-HΗΜΗΤΡΑ έχει αποστείλει σχετικό έγγραφο σε όλες τις επιχειρήσεις, για τις οποίες προκύπτει
παράβαση, ζητώντας άμεσες διορθωτικές ενέργειες. Θα ακολουθήσει η παραπομπή στην Α’ Βάθμια
Επιτροπή Επιβολής Κυρώσεων.
Οι παραβάσεις που τυχόν διαπιστώνονται, κατά τη διενέργεια των ελέγχων ή μετά τη
διερεύνηση των καταγγελιών, παραπέμπονται στην αρμόδια Επιτροπή του ΥΠΑΑΤ
για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων (αφαίρεση των ενδείξεων,
απόσυρση των προϊόντων, επιβολή προστίμου, αναλόγως της βαρύτητας της
παρατυπίας ή της παράβασης).
- 4 -
ΓΚ\C:\Users\ΛΟΥΙΖΑ\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Z6QB9SKR\Ε 4480 Εισαγωγές και ελληνοποιήσεις
φασολιών.doc
Περιπτώσεις ελέγχων αγοράς και καταγγελιών προωθούνται προς την Επιτροπή του
ΥΠΑΑΤ για επιβολή κυρώσεων μόνο εάν τεκμηριωμένα προκύπτουν παραβάσεις.
Τα προϊόντα «Φασόλια Γίγαντες - Ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου Ν. Hράμας ΠΓΕ» και
«Φασόλια Κοινά Μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίου Ν. Hράμας ΠΓΕ» δεν έχουν
καταγραφεί, μέχρι στιγμής, σε ελέγχους αγοράς, ούτε και έχει υπάρξει σχετική
καταγγελία για τα προϊόντα αυτά.
Σε κάθε περίπτωση, στόχοι του ΕΛ.Γ.Ο. – HΗΜΗΤΡΑ είναι η ενίσχυση των ελέγχων
και η θωράκιση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας του συστήματος πιστοποίησης,
με σκοπό την προστασία των συμφερόντων των παραγωγών, την εδραίωση της
εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα πιστοποιημένα προϊόντα και την αποφυγή
φαινομένων παραπλάνησής τους.
Τέλος, αρμόδια να απαντήσουν για τα θέματα που τα αφορούν, είναι τα Υπουργεία
Οικονομικών και Οικονομίας & Ανάπτυξης, προς τα οποία κοινοποιείται το παρόν
έγγραφό μας με αντίγραφα της Ερώτησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου