Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019

ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
                                                          ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
A. Συμπλήρωσητου 18ουέτους

Β. ΑπολυτήριοΛυκείουήΕξατάξιουΓυμνασίουήισότιμουτίτλουσπουδών
Γ. Ναμηνεμπίπτειστουςπεριορισμούςτουάρθρου 3 καιτων §1 και 2 τουάρθρου 130 τουΝ 2725/99 όπωςαυτόςτροποποιημένοςισχύεισήμερα.

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:12-14/4/2019


3.             ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  2ΟΛΥΚΕΙΟΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΑγίαΠαρασκευή&Γιασημακοπούλου 14, Φλώρινα, 53100, ΦΛΩΡΙΝΑΣ)

4.             ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οιυποψήφιοιθαπρέπεινακαταθέσουν
α) Αίτηση, σταγραφείατηςΕ.Φ.Ο.ΕΠ.Α. (ΑγίουΚωνσταντίνου 12, Ομόνοια – Fax: 210-5223455- e-mail: info@httf.gr ) ήσταγραφείατηςΤοπικήςΕπιτροπήςΒ. Ελλάδας (περ 1ΔΕΘ - Fax: 2310 237108- e-mail:
temaked@httf.gr) τοαργότερομέχριτηνΤΡΙΤΗ 9/4/2019
β) Υπεύθυνη δήλωση ότιπληρούντιςπροϋποθέσειςτηςπαραγρ.1 τηςπαρούσαςπροκήρυξηςγ) Παράβολο 25 €.

5.ΩΡΕΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ –ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/4/2019

17:00 – 20:00 
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/4/2019
10:00 – 13:00 και 14:00 – 18:00 
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/4/2019
9:00 – 11:30 

6.ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ:ΟιεπιτυχόντεςστιςεξετάσειςθαανακηρυχθούνεπίσημοιδιαιτητέςκαιθαενταχθούνστηνκατηγορίατωνΔόκιμωνόπωςοΕσωτερικόςΚανονισμόςορίζει.

7. ΛΟΙΠΟΙΟΡΟΙ

Α.Λόγωτουπεριορισμένουχρόνουτηςσχολής, όσοιυποψήφιοιαπουσιάσουνάνωτου 1/3 τωνωρώνδιδασκαλίαςθααπορριφθούν.
Β.Στουςυποψηφίουςδενχορηγούνταιημιαργίες, έξοδαμετακίνησηςκαιοποιαδήποτεάλληαποζημίωση.
Γ.Ηύλητηςσχολήςδιαιτησίαςείναιαναρτημένηστηνιστοσελίδατηςομοσπονδίαςwww.httf.gr – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΔΙΕΘΝΩΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ).
Δ. Γιατηνδιεξαγωγήτηςσχολήςαπαραίτητηπροϋπόθεσηησυμμετοχή 15 υποψηφίων.

Μεαθλητικούςχαιρετισμούς,
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΟΓΕΝΙΚΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου