Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

 Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, με θέμα «Ένταξη και των χρεών ιδιωτών προς Δήμους σε ρύθμιση 120 δόσεων», η οποία μας
διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0005293 ΕΞ 2018/780/14-12-2018 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 170 παρ. 1 του ν. 3463/2006 στους οφειλέτες των δήμων και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου παρέχονται παγίως οι διευκολύνσεις τμηματικής


καταβολής των οφειλών τους, που προβλέπονται από τη νομοθεσία που εκάστοτε ισχύει για τους οφειλέτες του Δημοσίου. Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω ειδικής θεσμικής πρόνοιας οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα αυτών εφαρμόζουν, κατόπιν απόφασης από τα όργανά τους που ορίζονται, ανάλογα με το ύψος της υφιστάμενης οφειλής, στο αρ. 170 παρ. 2 του ν. 3463/2006, τις διευκολύνεις τμηματικής καταβολής (εξόφληση σε αριθμό δόσεων) που προβλέπονται στην υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4174/2013, και εφαρμόζεται για τους οφειλέτες του δημοσίου.
Επιπλέον, υπενθυμίζουμε ότι σε χρονικό διάστημα λίγων ετών προωθήθηκαν από το Υπουργείο
Εσωτερικών προς ψήφιση διαδοχικές νομοθετικές προβλέψεις, είτε ως αυτοτελείς διατάξεις είτε ως
προσθήκες σε διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών, περί ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών (βλ.
αρ. 51 του ν. 4257/2014, άρθρο 1 του ν. 4321/2015 και άρθρο 52 του ν. 4483/2017) οι οποίες και
παρείχαν την ευκαιρία σε χιλιάδες οφειλέτες των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων να
τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους εντός μιας ορισμένης χρονικής προθεσμίας.
Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει, υπό το πρίσμα της υφιστάμενης
δημοσιονομικής συγκυρίας και της πεπερασμένης φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών, τη θεσμική
δυνατότητα ενεργοποίησης ενός ευνοϊκότερου πλαισίου ρύθμισης οφειλών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν σε
κάθε περίπτωση την οικονομική βιωσιμότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της ευρύτερης εθνικής προσπάθειας διατήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου