Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Συνοδική ἈντιπροσωπείατῆςἘκκλησίας Κρήτης εἰςτάΠατριαρχεῖα


Τήν Πέμπτην, 20ήν Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., Συνοδική ἈντιπροσωπείατῆςὑπότόΟἰκουμενικόνΠατριαρχεῖονἩμιαυτονόμουἘκκλησίας τῆς Κρήτης, ἀποτελουμένηἐκτῶνΣεβ. ΜητροπολιτῶνΓορτύνηςκαίἈρκαδίας κ. Μακαρίου, Ρεθύμνης καίΑὐλοποτάμου


κ. ΕὐγενίουκαίἹεραπύτνηςκαίΣητείας κ. Κυρίλλου,καίτοῦΠανοσιολ. Ἀρχιμανδρί-του κ. Προδρόμου Ξενάκη,
ἈρχιγραμματέωςτῆςἹερᾶςἘπαρχιακῆς Συνόδου,τῇσυνοδείᾳτῶνΑἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων κ.κ. Ζαχαρίου Ἀδαμάκη, Προέδρου τῆςἙνώσεως Συνδέσμων ΚληρικῶντῆςἘκκλησίας Κρήτης, καίἈνδρέουΚαλιοντζάκηκαίΑἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. ἸωάννουΜπολάκη, μελῶντῆςὡςεἴρηταιἙνώσεως, καίτοῦἘντιμολ. ἈρχοντοςΠρωτεκδίκουτῆςΜ.τ.Χ.Ε. κ. Δημητρίου Μηλαθιανάκη, Νομικοῦ Συμβούλου τῆςἹερᾶςἘπαρχιακῆς Συνόδου, ἐπεσκέψατοτόΣεπτόντῆςὈρθοδοξίας ΚέντρονκαίτόνΠροκα-θήμενοναὐτοῦ,ΠαναγιώτατονΟἰκουμενικόνΠατριάρχηνκ.κ. Βαρθολομαῖον.
          Ἡ Συνοδική Ἀντιπροσωπεία, κατά τήνπραγματοποιηθεῖσανἐντῷΠατριαρχικῷΓραφείῳ μακράν ἀκρόασιν, ὑπέβαλετῷΠαναγι-ωτάτῳεὐλαβῆυἱϊκά σέβη τῆςἹεραρχίας, τοῦἹεροῦ Κλήρου, τῶνΜοναστικῶνἈδελφοτήτωνκαίτοῦεὐσεβοῦςλαοῦτῆς Μεγαλονήσου καίἐνημέρωσενΑὐτόνλεπτομερῶς, παρουσίᾳτοῦΣεβ. Μητροπο-λίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, Προέδρου τῆςΣυνο-δικῆςἘπιτροπῆςἐπίτῶνἐντῷἘξωτερικῷἘπαρχιῶντοῦ Θρόνου, καίτοῦΠανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, Γραμματέως αὐτῆς, ἐπί θεμάτων τῆςἀρξαμένηςΣυνταγματικῆςἀναθεωρήσεωςἐνἙλλάδι, ἐκζητήσασατήν στήριξιν τοῦΟἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατά τάςδιεξαγομένας συζητήσεις μετά τῶν καθ᾽ὕληνἁρμοδίων Παραγόντων τῆςἙλληνικῆς Πολιτείας.
          Ἐπίτοῦ ζητήματος τοῦ προτεινομένου πρόςἀναθεώρησινἄρθρου21τοῦ Συντάγματος, περί τοῦἱεροῦθεσμοῦτῆςΟἰκογενείας,ἐξεφράσθη ἡ ἀντίθεσιςτοῦΟἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰςτήνσχεδιαζομένηνἀπάλειψιντῆς φράσεως ἐκτοῦἰσχύοντοςΣυντάγμα-
τος, ὅτι ἡ οἰκογένειαἀποτελεῖ «θεμέλιο τῆς συντήρησης καίτῆςπροαγωγῆςτοῦἔθνους», διότι διαχρονικῶς ὁ εὐλογημένοςοὗτος θεσμός ἀποτελεῖβασικόν κύτταρον τοῦ Γένους, χρήζει δέρητῆςΣυνταγματικῆς προστασίας καίοὐχίὑποβαθμίσεως.Ἡ ἐνίσχυσιςδέαὕτη καθίσταται,ἰδίως κατά τάςἡμέραςταύτας,ἀναγκαία, ἕνεκατῆςὑπογεννητικότητος, τοῦπανθομολογουμένουδημογραφικοῦ προβλήματος καίτῶν ποικίλων ἀναγκῶντῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν.
          Ἐπίτοῦ ζητήματος τῆς προτεινομένης ἀναθεωρήσεωςτοῦἄρθρου3 τοῦ Συντάγματος, διάτῆςὁποίαςεἰσάγεται διάταξις, ὁρίζουσαὅτι ἡ Ἑλληνική Πολιτεία εἶναι «θρησκευτικά ουδέτερη», καίἐπιχειρεῖται ἡ μεταβολή τῶνὑπότόΟἰκουμενικόνΠατριαρχεῖονὑφισταμένωνἀπόαἰώνωνἘκκλησιαστικῶν Καθεστώτων, τόΟἰκου-μενικόνΠατριαρχεῖονἐκφράζειτόνἔντονονπροβληματισμόντου διάτάςπαραγομέναςἀρνητικάςνομικάς συνεπείαςσχετικῶςπρόςτήνἐν γένει θέσιν τῆςὈρθοδόξουἘκκλησίαςἐντῇἙλληνικῇἘπικρατείᾳ. Ἡ προτεινομένη τροποποίησις:
          α- Θάἀποδυναμώσῃτήνθεσμικήν θέσιν τοῦΟἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡςΝομικοῦ Προσώπου ΔιεθνοῦςΔημοσίου Δικαίου.
          β- ΘάἐπιφέρῃτήνἀποβολήντῆςἘκκλησίαςἐκτοῦ Δημοσίου βίου καίἐνδεικτικῶςτήνκατάργησιντῶνἀργιῶντῶνθρησκευτικῶνἑορτῶν, τήνἀλλοίωσιντοῦ περιεχομένου καίτῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶνΘρησκευτικῶν, τήνἀφαίρεσιντῶνἱερῶν συμβόλων τῆςὈρθοδοξίαςἐκτοῦ συνόλου τῶν Δημοσίων Ὑπηρεσιῶν (σχολείων, δικαστηρίων κτλ.) κ.ἄ..
          γ- Θάδημιουργήσῃτόἔρεισμαδιάτήνμεταβολήντοῦ συνόλου τοῦὑφισταμένουνομικοῦ πλαισίου,τόὁποῖον καθορίζει τάἘκκλησιαστικάἐνἙλλάδιΚαθεστῶταἐνΚρήτῃ, ἐνΔωδεκανήσῳ, ἐνταῖςλεγομέναις «ΝέαιςΧώραις»καίἐντῇΠατριαρχικῇἘξαρχίᾳ Πάτμου. 
          Ἄλλωστε, αἱμήἀναθεωρητέαι διατάξεις τοῦὑφισταμένουἄρθρου 13τοῦἰσχύοντος Συντάγματος, δεδοκιμασμέναιἐπιτυχῶςἐντῇπορείᾳτοῦ χρόνου, παρέχουσινἐπαρκεστάτηνπροστασίαντῆςἐλευθερίαςτῆςθρησκευτικῆς συνειδήσεως ἑκάστου προσώπου καίτῆςθρησκευτικῆς λατρείας οἱασδήτινοςγνωστῆς θρησκείας.
          Ἐπίτοῦ ζητήματος τῆς προτεινομένης μεταβολῆςτοῦὑφιστα-μένουἐργασιακοῦκαθεστῶτοςτῶνκληρικῶνκαίτῶνλαϊκῶνἐκκλησιαστικῶνὑπαλλήλων, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, ἐνστερνιζομένητήνδικαίανἀγωνίαναὐτῶν,ἐπιστηρίζειτόαἴτηματῆςπαραμονῆςαὐτῶνεἰςτήνἙνιαίανἈρχήνΠληρωμῶνἐνἙλλάδικαίτήνδιατήρησιντοῦἰσχύοντοςθεσμικοῦἐργασιακοῦ πλαισίου. Ἡ προτεινομένη ρύθμισις ἀποτελεῖἐπιλεκτικήνδυσμενῆμεταβολήντῶνεἰρημένωνἐργασιακῶν σχέσεων.
          ΤόΟἰκουμενικόνΠατριαρχεῖον προσβλέπει πάντοτε εἰςτήν καλήν συνεργασίαν μετά τῶνἰθυνόντωντῆςἙλληνικῆς Πολιτείας ἐπ᾽ἀγαθῷτοῦεὐαγοῦςἹεροῦ Κλήρου,τοῦεὐσεβοῦςἙλληνικοῦλαοῦκαίτῆς διαφυλάξεως τῶνἱερῶν παραδόσεων τοῦεὐλογημένουἡμῶν Γένους.

          ἘντοῖςΠατριαρχείοις, τῇ 20ῇ Δεκεμβρίου 2018
          ἘκτῆςἈρχιγραμματείας
τῆςἉγίαςκαίἹεράς Συνόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου