Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ


           Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας ἀπότῆςΤρίτης, 27ης, μέχρικαίτῆςΠέμπτης, 29ηςτ. μ. Νοεμβρίου 2018.
 Κατάτάςσυνεδρίαςταύτας
ἐθεωρήθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις, μεταξύτῶνὁποίων:
α) ΠροτάσειτῆςΑ.Θ. ΠαναγιότητοςτοῦΟἰκουμενικοῦΠατριάρχου, ἐντῷπλαισίῳτῆςκανονικῆςΑὐτοῦεὐθύνης,  ἡἉγίακαίἹεράΣύνοδοςπροέβηεἰςτήνἀναδιάρθρωσιντοῦκαθεστῶτοςτῆςμέχριτοῦδε «ἘξαρχίαςτῶνἐνΔυτικῇΕὐρώπῃὈρθοδόξωνΠαροικιῶνΡωσσικῆςΠαραδόσεως», ὑπαγαγοῦσατούςὑπ᾿αὐτήνπιστούςεἰςτούςἐνΕὐρώπῃἹεράρχαςτοῦΟἰκουμενικοῦΘρόνου.
β) ἩἉγίακαίἹεράΣύνοδος,ὁμοφώνωςἀποδεχθεῖσαεἰσήγησιντῆςὑπότόΟἰκουμενικόνΠατριαρχεῖονΑὐτονόμουἘκκλησίαςτῆςΦιλλανδίας,ἀνέγραψενεἰςτόἉγιολόγιοντῆςὈρθοδόξουἘκκλησίαςτούςὍσιονἸωάννηντοῦΒάλαμο (1873-1958) καίἍγιονΜάρτυρακαίὉμολογητήνἸωάννηντοῦἸλόμαντσι (1884-1918), οἱὁποῖοιἔζησανκαίἔδρασανἐκεῖσε.
γ)Τέλος, ἐντῷπλαισίῳτῆςεἰλημμένηςἀποφάσεωςὅπωςτόΟἰκουμενικόνΠατριαρχεῖονχωρήσῃεἰςτήνχορήγησιναὐτοκεφαλίαςεἰςτήνἘκκλησίαντῆςΟὐκρανίαςκαίἐνὄψειτῆςἐκδόσεωςτοῦσχετικοῦΠατριαρχικοῦκαίΣυνοδικοῦΤόμου, κατήρτισετόνΚαταστατικόνΧάρτηναὐτῆς.
Ἐν τέλει τῶνσυνεδριῶντούτων, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τοῦ Σεβ. MητροπολίτουΒρυούλωνκ. Παντελεήμονος, ἐκ μέρους τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἑόρτιοι προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις ἐπί ταῖς ἐπερχομέναις Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.
                                                                   Ἐκτοῦ Γραφείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου