Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

Αποδοχή Δωρεάς


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

            Από τα πρακτικά της 36ης /29.10.2018 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

Απόφαση 211/29.10.2018

Θέμα 6o:
Αποδοχή Δωρεάν χορήγησης ενός καροτσιού μεταφοράς τροφίμων της εταιρίας
TOTAL MARKET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ (υποκατάστημα Μελίτης) προς το ΤμήμαΠληροφορικής του Γ.Ν. Φλώρινας για την εξυπηρέτηση των αναγκών του.
Επί του έκτου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο, με εισήγηση της Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» Σταύρου Αικατερίνης και έχοντας υπόψη:
1.      Το Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.      Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων  των  κυβερνητικών  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο»  «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.(Α-112).
3.      Την αρ. πρ. 5873/12.10.2018 αίτηση της εταιρίας TOTAL MARKET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (υποκατάστημα  Μελίτης) , με το οποίο αιτείται να γίνει αποδεκτή η δωρεά ενός καροτσιού μεταφοράς τροφίμων προς το Τμήμα Πληροφορικής του Γ.Ν. Φλώρινας για την εξυπηρέτηση των αναγκών του.

Μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα
α  π ο φ α σ ί ζ ε ι

την αποδοχή της δωρεάς ενός καροτσιού μεταφοράς τροφίμων της εταιρίας TOTAL MARKET
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, υποκατάστημα  Μελίτης, προς το Τμήμα Πληροφορικής του Γ.Ν. Φλώρινας
για την εξυπηρέτηση των αναγκών του.

Το Οικονομικό Τμήμα του Νοσοκομείου να προβεί στις περαιτέρω ενέργειες.
…………………………………………………………………………………………..
Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΦΑΝΗ


Ακριβές απόσπασμα
Η Αντιπρόεδρος
 του Διοικητικού ΣυμβουλίουΣταύρου Αικατερίνη
Η Γραμματέας
 του Διοικητικού ΣυμβουλίουΠαπαϊωάννου Φανή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου