Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ


Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 19 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα  18:00σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:


1.      Έγκριση μελέτης για την «Ψηφιοποίηση – χαρτογράφηση δικτύου ύδρευσης και υδρομέτρων του Δήμου Αμυνταίου και δημιουργία Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων (RDBMS), με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος G.I.S»,  Προϋπολογισμού 49.844,86 € συν ΦΠΑ.
2.      Περί χαρακτηρισμού οδού ως ήπιας κυκλοφορίας στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑΝΕΚ με κωδ. 098 (Α/Α ΟΠΣ: 2658) και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου».
3.      Αποδοχή της Ένταξης της Πράξης με ακρωνύμιο “WINCOME”, ορισμός ομάδας έργου και υπευθύνου λογαριασμού .
4.      Αποδοχή της Ένταξης της Πράξης με ακρωνύμιο “LESSWASTEII”, ορισμός ομάδας έργου και υπευθύνου λογαριασμού .
5.      Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)  του έργου ««Διανοίξεις – Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις Δημοτικών Οδών» προϋπολογισμού μελέτης 281.916,00€..
6.      Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Μελέτη ανάπτυξης γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για την παρακολούθηση-διαχείριση-ανάπτυξη του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της πόλης του Αμυνταίου".
7.      Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο «Εξοπλισμός υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου και αγωγοί σύνδεσης».
8.      Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων».
9.      Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Συντήρηση προαύλιων χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου».
10.  Έγκριση Δ.Σ. για παραμονή στο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Δυτικής Μακεδονίας.
11.  Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών Ορειβατικών Δραστηριοτήτων.
12.  ΄Εγκριση της με αριθμό 31/2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την Τροποποίηση Προϋπολογισμού.
13.  Παραχώρηση προς χρήση του δημοτικού σχολείου Φαραγγίου στον Μικρασιατικό Πολιτιστικό Σύλλογο Φαραγγίου.
14.  Ορισμός μελών για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας από τον Σύλλογο Εμπόρων, Βιοτεχνών και Επαγγελματιών Αμυνταίου.
15.  Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020.
16.  Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. Έτος 2019-2020.
17.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης υλοτομίας για τη συστάδα 4γ του δασοκτήματος  της Τ.Κ. Νυμφαίου.
18.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης υλοτομίας για τη συστάδα 4β του δασοκτήματος  της Τ.Κ. Νυμφαίου.
19.  Συζήτηση και λήψη απόφασης πρόθεσης αλλαγής χρήσης για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.
20.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση.
21.  Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου, ως υπόλογος για τα έργα και τις μελέτες που χρηματοδοτούνται από τον Ειδικό Ανταποδοτικό  Πόρο της ΔΕΗ (παραλαβή επιταγών, πιστοποιήσεων κλπ.)
22.  Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου Αμυνταίου.
23.  Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΚΕΑ του Δήμου Αμυνταίου.
24.  Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Αμυνταίου.
25.  Αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του έτους 2018.
26.  Έγκριση μετάβασης Δημάρχου και λοιπών αιρετών στην Αθήνα.
27.  Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
28.  ΄Εγκριση εκδηλώσεων στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΑΜΥΝΤΑΙΑ 2018».
29.  ΄Εγκριση δαπάνης για την παρουσίαση της τελικής έκθεσης αποτελεσμάτων αναφορικά με το πρόσφατο φαινόμενο Δυσχρωματισμού στη Λίμνη Βεγορίτιδα.
30.  Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Δήμου Αμυνταίου με την ΟΧΕ.
31.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με 311/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. 
32.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με   324/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. 
33.  ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
34.  ΄Εγκριση δαπανών.

Μετιμή
Ο Πρόεδρος


ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου