Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

Αποδοχή Δωρεάς


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
            Από τα πρακτικά της 36ης /29.10.2018 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»
Απόφαση  214/29.10.2018
Επί του ένατου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο, με εισήγηση της Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» Σταύρου Αικατερίνης και έχοντας υπόψη:

1.      Το Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.      Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων  των  κυβερνητικών  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο»  «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.(Α-112).
3.      Το από 24.10.2018 έγγραφο του Γραφείου Επιστασίας, με το οποίο αιτείται να γίνει αποδεκτή η δωρεά τεσσάρων (04) στρωμάτων από τον σύλλογο «Αγία Παρασκευή» , που εδρεύει στο Rochester της Ν. Υόρκης για τις ανάγκες του Γ.Ν. Φλώρινας .

Μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα
α  π ο φ α σ ί ζ ε ι

την αποδοχή της δωρεάς τεσσάρων (04) στρωμάτων από τον σύλλογο «Αγία Παρασκευή»,  που
εδρεύει στο Rochester της Ν. Υόρκης για τις ανάγκες του Γ.Ν. Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»  

Το Οικονομικό Τμήμα του Νοσοκομείου να προβεί στις περαιτέρω ενέργειες.
…………………………………………………………………………………………..
Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΦΑΝΗ


Ακριβές απόσπασμα
Η Αντιπρόεδρος
 του Διοικητικού ΣυμβουλίουΣταύρου Αικατερίνη
Η Γραμματέας
 του Διοικητικού ΣυμβουλίουΠαπαϊωάννου ΦανήΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου