Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΜΒΑ στα Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα" ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019


 To Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) του ΤΕΙ Δυτικής

Μακεδονίας, διοργανώνει ΠΜΣ  με τίτλο:
"ΜΒΑ στα Ευφυή ΠληροφοριακάΣυστήματα"καιξενόγλωσσηαπόδοση«MBAinInventiveInfo-Systems» σε
εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).
Στο  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι όλων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου  τους από το αρμόδιοόργανο.
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: "ΜΒΑ στα Ευφυή ΠληροφοριακάΣυστήματα"καιξενόγλωσσηαπόδοση«MBAinInventiveInfo-Systems» σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).           
Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τρια(3) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας.
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ.- ΜΒΑ ορίζεται για το  ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε σαράντα (40)φοιτητές.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Η όλη διαδικασία είναι δικτυακή διότι ένα μεταπτυχιακό που σέβεται τον τίτλο του πρέπει να διαρρυθμεί τα του εαυτού του κατά τις διδαχές του.
Νομικά ορθές Ανακοινώσεις στο ΤΕΙΟΝΛΙΝΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ http://osrv1.teiwm.gr/b1/first.htm.  Το κυρίως siteειναι: www.teikoz.ga.Εκεί αναρτώνται όλα τα έγγραφα: ΦΕΚΙδρυσης, Κανονισμός ΜΒΑ Infosys, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ το ΜΒΑInfosys, ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ του ΜΒΑ και άλλες πληροφορίες και αιτήσεις.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

1.     Αίτηση υποψηφιότητας
2.     Πτυχίο ήΔίπλωμα
3.     Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου ήδιπλώματος
4.     Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
5.     Δημοσιευμένεςεργασίες – ερευνητικήδραστηριότητα.
6.     Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι που δεν κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα από επιτροπή η οποία ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. Το επαρκές επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας μπορεί να πιστοποιείται και με την κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνηςχώρας.
10.Τίτλοι σπουδών, εκτός του βασικού, εάν υπάρχουν. 11.Βεβαιώσεις επαγγελματικής δραστηριότητας.
12.Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας, 13.Δύο φωτογραφίες
Για την επιλογή των υποψηφίων τα κριτήρια αξιολόγησης και η αντίστοιχη μοριοδότησηπεριγραφεται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών γίνεται σε τρεις φάσεις:

Α' Φάση Προκριματική:

Στην ιστοσελίδα www.teikoz.gaθα συμπληρωθεί η πρωτηφορμαΑΝΩΝΥΜΑ. Η φαση αυτή άρχεται από την ορκομωσία των φοιτητών του τμήματος 23 Νοεμβρίου 2018 και περατώνεται στις 12 Δεκ 2018 με παράταση αν χρειασθεί.

Β' Φάση:

Βασει της ανώνυμης δήλωσης ο κατάλογος των επιτυχόντων ανακοινώνεται από την Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και την Γραμματεία του ΠΜΣ  με σχετικό πρωτόκολλο ανάρτησης στο ίδιο site. Οι  αποτυχόντες υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους σε διάστημα εντός 5 εργάσιμωνημερών. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να αποστείλουν όλα τα πιστοποιητικά και πτυχία και ξεχωριστό  φύλλο όπου θα αναγράφεται ο κωδικός υποβολής - ταυτοποίησης.

Γ Φάση:

Στην φάση αυτή οι ανώνυμα εισαχθέντες αποκτούν νομική υποσταση και γίνονται γνωστα τα στοιχεία ταυτότητος. Μετά την εξέταση των ενστάσεων η Ε.Δ.Ε καταρτίζει τον τελικό πίνακα κατάταξης - αξιολόγησης.


Ο Πρόεδρος
ΔημητριοςΑθ Ζησόπουλος
Καθηγητής


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου