Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Αγαπητοί,
ΗΔημοτικήΕπιχείρησηΤηλεθέρμανσηςΑμυνταίου(ΔΕΤΕΠΑ),ωςΕπικεφαλήςκαιτοClusterΒιοενέργειαςκαιΠεριβάλλοντοςΔυτικήςΜακεδονίας(CluBE),ωςΥπεύθυνοςΔημοσιότηταςκαιΕπικοινωνίας,συμμετέχουνοέργο«Εφοδιαστικέςαλυσίδεςαπόαγροτικάυπολείμματαγιαβιώσιμηανάπτυξη»(Agrowastesupplychainsforsustainablegrowth)μεακρωνύμιοaGROWchain,τουΠρογράμματοςΕυρωπαϊκήςΕδαφικήςΣυνεργασίαςInterreg–IPACBC“Greece-TheformerYugoslavRepublicofMacedonia2014-2020”

Σταπλαίσιατουέργου,διοργανώνουντηνπρώτησυνάντησηεργασίας«roundtable»τουέργουσεμιακλειστήεκδήλωσημετησυμμετοχήτουΚέντρουΑνανεώσιμωνΠηγώνΕνέργειας(ΚΑΠΕ)πουαποτελείκαιτονΕπιστημονικόΥπεύθυνοτουέργου.ΗσυνάντησηαυτήέχειωςστόχοτηνενημέρωσηγιατοέργοaGROWchainκαιτηνανταλλαγήαπόψεωνμετουςφορείςγιατηβέλτιστηδυνατήαξιοποίησητωναποτελεσμάτωντουέργουγιατηνκινητοποίησητηςβιομάζαςτηςπεριοχής.
ΣτησυνάντησηαυτήέχουνπροσκληθείνασυμμετάσχουνεκπρόσωποιΔήμων,ΤεχνικώνΥπηρεσιών,τηςΔιαχειριστικήςΑρχήςτουΠΕΠΔ.Μ.,τηςΔΕΗΑνανεώσιμες,μεμονωμένοιαγρότεςκαιΣυνεταιρισμοίτους,επιχειρήσειςτουχώρου,παραγωγοίκαιπρομηθευτέςβιομάζαςκαιτελικοίχρήστες.
ΗσυνάντησηθαπραγματοποιηθείτηνΤρίτη30Οκτωβρίου2018στηναίθουσαΔημοτικούΣυμβουλίουστοκτήριοτουΔημαρχείουΑμυνταίουκαιώρα11:00.
Η παρουσία σας κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη και απαραίτητη!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου