Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018

Δωρεάν προγράμματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στον Αγροδιατροφικό τομέα


 Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» ανακοινώνει την έναρξη του δεύτερου κύκλου προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
 Το πρόγραμμα βρίσκεται υπό την καθοδήγηση του Πανεπιστήμιου Rutgers σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υλοποιείται με την αποκλειστική
δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Ταπρογράμματα κατάρτισηςτου ανθρώπινου δυναμικού έχουν σαν στόχο να παρέχουν στους νέους, όλα τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να βρουν απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα ή να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Επικεντρώνονται σε θέματα φυτικής, ζωϊκής παραγωγής και εναλλακτικού τουρισμού.

Ο δεύτερος κύκλος των δωρεάν αυτών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ξεκινάει με την πρόσκληση για τα τρία (3) προγράμματα εναλλακτικού τουρισμούστη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα και στον Βόλο, τα οποίασχεδίασε και υλοποιείτο Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Προγραμμάτων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα (296 ώρες) και προσφέρει τόσο θεωρητική όσο και πρακτική διδασκαλία σε ένα πλήθος θεματικών του εναλλακτικού τουρισμού. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, παρέχεται η δυνατότητα πληρωμένης δίμηνης πρακτικής άσκησηςτων καταρτιζόμενων με τις καλύτερες επιδόσεις, σε επιλεγμένες επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού.

Στη Θεσσαλονίκη οι ωφελούμενοι θα είναι 50 άτομα, ενώ στο Βόλο και στα Ιωάννινα από 25 άτομα. Αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018και τις βρίσκετεεδώ. 

Οι αιτήσεις για τα υπόλοιπα προγράμματα φυτικής και ζωϊκής παραγωγής που θα υλοποιηθούν από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.


Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στοhttp://generationag.org

#ΤΕΛΟΣ#


Επικοινωνία για τα Μ.Μ.Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:

ΑναστασίαΨωμά
Advancement and Outreach Manager
New Agriculture for a New Generation
Τηλ: +30 2310 471 292
Κιν: +30 6974 087 244
email: anastasia.psoma@rutgers.edu


Σημειώσεις για τον εκδότη

Το RutgersUniversityNewBrunswickείναι ο βασικόςπυλώνας του Πανεπιστήμιου του Rutgers, του κρατικούπανεπιστήμιου της Πολιτείας του NewJersey. Το Πανεπιστήμιοιδρύθηκε πριν από́ περισσότερααπό 250 χρόνια, και συγκαταλέγεταιανάμεσα στα 60 κορυφαία του πλανήτη. Το RutgersNewBrunswickείναιένακορυφαίοςδημόσιοςερευνητικόςοργανισμός και μέλος της περίφημηςΈνωσηςΑμερικανικώνΠανεπιστήμιων. Φιλοξενείέναδιεθνούςφήμηςδιδακτικόπροσωπικό και 12 σχολές που χορηγούνπτυχία, καθώς και ένααθλητικόπρόγραμμαπρώτηςκατηγορίας (DivisionI). Είναι το πιο ποικιλόμορφοπανεπιστήμιο που συμμετάσχει στο BigTenConference. Μέσααπό την κοινότητα των καθηγητών, των μελετητών, των καλλιτεχνών και των θεραπευτών του, το Rutgersείναιεξοπλισμένοόπωςποτέάλλοτε για να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων. Η ΣχολήΠεριβαλλοντικών και ΒιολογικώνΕπιστημών (SchoolofEnvironmentalandBiologicalSciences) επιδιώκει την αριστεία στην έρευνα, τη διδασκαλία και την προσέγγιση (outreach) στους τομείςμελέτης που αφορούν το βιολογικόφάσμααπό τους οργανισμούςμέχρι τα οικοσυστήματα. Επιπλέον, οι φοιτητέςέχουνπρόσβαση σε έναδυναμικόπρόγραμμαεφαρμοσμένηςέρευνας και προσέγγισης, το οποίοφιλοξενείται στα εργαστήρια, στις φάρμες, στα εκκολαπτήριαεπιχειρήσεων και στους θαλάσσιουςσταθμούς του NewJerseyAgriculturalExperimentStationsσε ολόκληρη την Πολιτεία.


Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος [(ΙΣΝ) (www.SNF.org)] είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισμού, και της κοινωνικής πρόνοιας. Από το 1996, το ΙΣΝ έχει διαθέσει συνολικά άνω των $2.6 δισεκατομμυρίων, μέσω 4.000 και πλέον δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 124 κράτη ανά τον κόσμο. Το ΙΣΝ ενισχύει οργανισμούς και προγράμματα, παγκοσμίως, που αναμένεται να επιφέρουν αισθητά, διαχρονικά και θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία και επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση.
Το Ίδρυμα στηρίζει επίσης προγράμματα που συμβάλλουν στη συνεργασία φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού.Το ΓεωπονικόΠανεπιστήμιοΑθηνώνείναι το τρίτοπαλαιότεροΠανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1929, με το όραμα να συν-δημιουργήσει και να στηρίξει την ανάπτυξη του τομέα των γεωργικώνειδώνδιατροφής στην Ελλάδα. Σήμερα, στόχος του ΓΠΑ είναι να επιτύχει την εκπαιδευτική́ και ερευνητικήαριστεία, προκειμένου να καταλάβειμιαδυναμικήθέση στο διεθνέςακαδημαϊκόπεριβάλλον και να ανταποκριθεί́ στις παραγωγικές και αναπτυξιακέςανάγκες της ελληνικήςοικονομίας και κοινωνίας. Το ΓΠΑ προσφέρειυψηλούεπιπέδουπροπτυχιακές και μεταπτυχιακέςσπουδές και επιδιώκει την έρευνα στις γεωργικέςεπιστήμες, ασχολείται με έναευρύφάσμαθεμελιωδών και αναδυόμενωνθεμάτων που αφορούν τις επιστήμες των καλλιεργειών και των ζώων, την υδατοκαλλιέργεια, τη βιοτεχνολογία, τη γεωργικήμηχανική, τη διαχείριση των φυσικώνπόρων, την επιστήμη των τροφίμων, τη διατροφή και την αγροτικήοικονομία. Όντας σε συνεχήεπαφή με όλους τους εμπλεκόμενουςφορείς, η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΓΠΑ παρέχειλύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν στον τομέα των γεωργικώνπροϊόντωνδιατροφής.


Η ΑμερικανικήΓεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκηςείναιέναανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικόεκπαιδευτικόίδρυμα, το οποίοιδρύθηκε το 1904 για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της Ελλάδας και των γειτονικώνΒαλκανικώνπεριοχών. Σήμερα, η ΑΓΣ και το PerrotisCollegeofAgriculture, EnvironmentandLifeSciences (Γεωργίας, Περιβάλλοντος και ΕπιστημώνΖωής) καλύπτουνολόκληρη την αλυσίδα του τομέαγεωργικώνπροϊόντωνδιατροφής, με προγράμματα που κυμαίνονταιαπό τη δευτεροβάθμιαεκπαίδευσημέχρι τις μεταπτυχιακέςσπουδές. Τα μεγάλαέργα, τα οποίααπαιτούν τη διατομεακήκινητοποίησηπόρων, σχεδιάζονται και υλοποιούνταιαπό́ το ΓραφείοΔιαχείρισηςΣτρατηγικώνΈργων
(StrategicProjectManagementOffice). Η ολοκληρωμένηΕκπαιδευτικήΦάρμα (EducationalFarm) και το ΚέντροΓεωργικήςΚαινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (CenterforAgriculturalInnovation&Entrepreneurship), καθώς και η συμμετοχή της Σχολής σε έναδιεθνέςδίκτυοσυνεργαζόμενωνιδρυμάτων, καθιστούν την ΑΓΣ «διαμεσολαβητή της καινοτομίας», ο οποίοςειδικεύεται στην προσφοράτεχνογνωσίαςαιχμής, σε ενδιαφερομένους της πραγματικήςοικονομίας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου