Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 10 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα  19:00 σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.   Tροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 Δήμου Αμυνταίου.
2.   Παραλαβή τεχνικής μελέτης με τίτλο "Υδρολογική μελέτη & καθορισμός συντελεστών απορροής για τη λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου όμβριων υδάτων στον αστικό ιστό της πόλης του Αμυνταίου", με ΚΑ:25.7412.045, προϋπολογισμού σύμβασης 24.349,10 € και χρηματοδότηση ΥΠΕΣ ορεινοί δήμοι.
3.    Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικού του έργου με τίτλο "Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου", με ΚΑ:30.7333.050, προϋπολογισμού σύμβασης 151.031,79 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών Έργων.
4.    Έγκριση τεχνικού αντικειμένου στο έργο με τίτλο "Βελτίωση αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου", με ΚΑ:30.7333.069, προϋπολογισμού 645.500,00 € και χρηματοδότηση Ε.Α.Π.
5.    Έγκριση παράτασης 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του Έργου: « ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΕΛΛΗΣ» .
6.    Έγκριση παράτασης 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του Έργου: « ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» .
7.   Έγκριση 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και συντήρηση δημαρχιακού καταστήματος» προϋπολογισμού μελέτης 49.430,00€.
8.   Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων».
9.   Ορισμός επιτροπής ΟριστικήςΠαραλαβής για το έργο «Bελτίωση Αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Βαρικού».
10.               Λύση σύμβασης   μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Νυμφαίου.
11.               Διακοπή κυκλοφορίας λόγων εκδηλώσεων στην ΔΚ Αμυνταίου.
12.               Ορισμός νέου αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό συμβούλιο της Δ.Η.Κ.Ε.Α.
13.               ΄Εγκριση της με αριθμό 25/2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την«Ανανέωση συμβάσεων Εκτάκτου Προσωπικού ΙΔΟΧ»
14.               Κατανομή πίστωσης ποσού 83.830,00€  για κάλυψη λειτουργικών δαπανών   των σχολείων.
15.               Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. 
16.               ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
17.               ΄Εγκριση δαπανών.

Μετιμή
Ο Πρόεδρος


ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου