Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

απάντηση σε ερώτηση για την τηλεθέρμανση Φλώρινας του βουλευτή ΝΔ Φλώρινας Γιάννη Αντωνιάδη

  «Πορεία υλοποίησης έργου "ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ"»
Σχετ.: α) Η με up. 5653/04-05-2018 Ερώτηση του Βουλευτή Π.Ε. Φλώρινας κ. Ιωάννη Αντωνιάδη
Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. οικ. 19985/16-05-2018 εγγράφου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης Γενικής Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, που
μας κοινοποιήσατε την 16-05-2018 με το Α.Π. 8968/233/16-05-2018 έγγραφο, σας γνωρίζουμε ότι: 1. Με την αριθμ. οικ. 8359/18-07-2017 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ : ΨΚΤΦ465ΧΙ8-ΔΙ0) η Πράξη «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» εντάχθηκε στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014­2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με Κωδικό ΟΠΣ 5003888, ως έργο «Phasing» και συνολικό κόστος Πράξης 54.079.476,32 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 44.312.044,91 ευρώ αφορά στη συνολική Δημόσια Δαπάνη και ποσό 9.767.431,41ευρώ στην ιδιωτική συμμετοχή Δ.Ε.Υ.Α.Φ..
Η Πράξη αποτελείται από έντεκα (11) διακριτά υποέργα, στα οποία περιλαμβάνονται το υποέργο 1 : «Αγωγός Μεταφοράς Φλώρινας - Δίκτυο Διανομής Φλώρινας - Αντλιοστάσια» και το υποέργο 5 : «Μετασκευές Δ.Ε.Η.», καθώς και υποέργα που αφορούν σε προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και σε υπηρεσίες, αγορές και άλλες έμμεσες δαπάνες, απαραίτητες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης με τρόπο που να καθιστά το έργο ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

2. Το υποέργο : «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ» δημοπρατήθηκε στις 14 Μαΐου 2013 και η σχετική Εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε στις 13-01­2014.
Δεδομένου ότι έχουν επέλθει σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του εν λόγω υποέργου η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. επισήμανε, κατ' επανάληψη τόσο εγγράφως όσο και προφορικώς, στην Ανάδοχο Κοινοπραξία ότι υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου, ότι απαιτείται να λάβει μέτρα για την κάλυψη των καθυστερήσεων του έργου και κλήθηκε να προβεί στις αντίστοιχες απαιτούμενες ενέργειες. Ωστόσο η Ανάδοχος Κοινοπραξία από τον Ιανουάριο 2018 έως σήμερα δεν εκτέλεσε τις προβλεπόμενες από το χρονοδιάγραμμα του έργου εργασίες κατασκευής του έργου και η Δ.Ε.Υ.Λ.Φ. απέστειλε στην Ανάδοχο Κοινοπραξία την 19-04-2018 Ειδική Πρόσκληση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3669/2008, με την οποία η Ανάδοχος κλήθηκε να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών. Στη συνέχεια η Ανάδοχος Κοινοπραξία υπέβαλε την 04-05-2018 αίτηση υποκατάστασης ενός μέλους της Κοινοπραξίας, επικαλούμενη αδυναμία εκτέλεσης και ολοκλήρωσης του έργου. Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. την 04-05-2018 απέστειλε στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σχετικό έγγραφο, προκειμένου να διευκρινιστεί κατά πόσο η αιτούμενη υποκατάσταση είναι εφικτή και εάν συναινεί, διότι καθιστά ουσιώδη μεταβολή της εργολαβίας, και επιπλέον εάν και κατά πόσο θα επηρεάσει την επιλεξιμότητα του έργου, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Μετά τα παραπάνω, δεν είναι πλέον ρεαλιστικό να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του εν λόγω υποέργου μέχρι την οριακή προθεσμία, δηλαδή την 20-12-2018, γεγονός που θα επιφέρει καθυστερήσεις στην υλοποίηση και των λοιπών υποέργων της Πράξης.
3. Σχετικά με το υποέργο με τίτλο : «Μετασκευές Δ.Ε.Η.» για την παροχή θερμικής ενέργειας στο Δίκτυο Τηλεθέρμανσης Φλώρινας, συνάφθηκε στις 04 Ιουλίου 2006 Σύμβαση Πλαίσιο μεταξύ της Δ.Ε.Η. Λ.Ε. και της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. για την παροχή θερμικής ενέργειας στην περιοχή Φλώρινας, που περιλαμβάνει υλοποίηση επιμέρους συμβάσεων και ενεργειών, όπου μεταξύ των άλλων
περιλαμβάνεται και η εκτέλεση έργου από την ΔΕΗ Α.Ε. στη Μονάδα I του Α.Η.Σ. Μελίτης για την παροχή θερμικής ενέργειας 70 MWth στο Δίκτυο Τηλεθέρμανσης Φλώρινας.
Δεδομένου ότι εκδόθηκε ο Ν.4453/2018 (ΦΕΚ Α'75), που αφορά στην απόσχιση και εισφορά δύο λιγνιτικών κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε. σε δύο νέες εταιρείες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο ΑΗΣ Μελίτης, η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. την 08-05-2018 απέστειλε έγγραφο προς τη Δ.Ε.ΙΙ. Α.Ε. για παροχή διευκρινίσεων, σχετικά με το κατά πόσο επηρεάζεται η μελλοντική τροφοδοσία της πόλης Φλώρινας και των λοιπών οικισμών με θερμική ενέργεια για λειτουργία της τηλεθέρμανσης από τον ΑΗΣ Μελίτης και εάν το διάδοχο σχήμα θα υποκαταστήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της Δ.Ε.Η. Α.Ε. που απορρέουν από τη Σύμβαση Πλαίσιο μεταξύ της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και της Δ.Ε.Υ.Α.Φ..
Μετά τα παραπάνω, και επειδή έχουν επέλθει απρόβλεπτες καταστάσεις στην υλοποίηση των Υποέργων : «Αγωγός Μεταφοράς Φλώρινας - Δίκτυο Διανομής Φλώρινας - Αντλιοστάσια» και «Μετασκευές Δ.Ε.Η.» της Πράξης : «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», που θα επιφέρουν σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση συνολικά της Πράξης, δεν είναι πλέον ρεαλιστική η ολοκλήρωσή της έως την 31/01/2020, και μέχρι την διευθέτηση των ανωτέρω δεν είναι δυνατή, στην παρούσα φάση, η σύνταξη νέου ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξης «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ».

\Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου