Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή ΝΔ Φλώρινας Γιάννη Αντωνιάδη σχετικά με τη « " Διασφάλιση επιδοτήσεων μέσω ΚΑΠ»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 5915/14.5.2018
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ. Αντωνιάδης, σας
πληροφορούμε τα εξής:
Η συζήτηση για την ΚΑΠ μετά το 2020 έχει ξεκινήσει τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό
επίπεδο, μετά την παρουσίαση της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Μέλλον
των Τροφίμων και της Γεωργίας, στις 29/11/2017. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συμμετέχει ενεργά στον διάλογο

που λαμβάνει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να διασφαλιστεί μία δίκαιη και
ισορροπημένη ΚΑΠ.
Σημειώνεται ότι μία από τις βασικές θέσεις της Ελλάδας είναι η διασφάλιση τουλάχιστον των
σημερινών επιπέδων χρηματοδότησης της ΚΑΠ, προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία
στους στόχους και στις αυξημένες φιλοδοξίες της, καθώς και στις τρέχουσες και νέες
προκλήσεις της Ε.Ε. Για την Ελλάδα, η ΚΑΠ πρέπει να παραμείνει μία ολοκληρωμένη κοινή
πολιτική που θα εγγυάται, μέσα από τις δράσεις τόσο του Πυλώνα Ι όσο και του Πυλώνα ΙΙ,
τη διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος, την κοινωνική συνοχή, την περιφερειακή
ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των καταναλωτών.
"ιευκρινίζεται ότι στις 2 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της για το
επόμενο Πολυετές "ημοσιονομικό Πλαίσιο (Π"Π 2021-2027), συμπεριλαμβανομένου του
προϋπολογισμού της ΚΑΠ, ο οποίος φαίνεται να μειώνεται σε ποσοστό περίπου 5%
συνολικά. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η διαμόρφωση του Π"Π για μετά το 2020
αποτέλεσε μία πρόκληση λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου και των νέων
προτεραιοτήτων, όπως είναι η καλύτερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε., η
στήριξη για μία πραγματική Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση, η στήριξη στην κινητικότητα των
νέων, η ενδυνάμωση της ψηφιακής μεταμόρφωσης της Ευρώπης, καθώς και η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας μέσω της έρευνας και της καινοτομίας.
Σε κάθε περίπτωση, το ΥΠΑΑΤ θα δώσει τη μάχη σε κάθε επίπεδο, προκειμένου οι όποιες
απώλειες να καταστούν όσο το δυνατό μικρότερες για τους Έλληνες αγρότες και, εάν είναι
δυνατόν, να εξαλειφθούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΥΠΑΑΤ, κατά το προηγούμενο χρονικό
διάστημα, κατέβαλλε συντονισμένες προσπάθειες, ώστε η Επιτροπή, στο πλαίσιο της
διαδικασίας εξωτερικής σύγκλισης των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των Κρατών-Μελών, να
λάβει υπόψη της όχι μόνο την έκταση αλλά και άλλες κρίσιμες παραμέτρους, όπως το
μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, την κατανομή των ενισχύσεων ανά εκμετάλλευση, την
ιδιαιτερότητα και την πολυμορφία της ελληνικής γεωργίας, καθώς και το εύρος της διαφοράς
μεταξύ του γεωργικού εισοδήματος και του εισοδήματος από τις υπόλοιπες οικονομικές
δραστηριότητες για κάθε Κράτος-Μέλος. Η προσπάθεια αυτή εκτιμάται ότι αποτυπώθηκε στις
προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μελλοντικό Π"Π, όπου το βάρος της εξωτερικής
σύγκλισης προτείνεται να αναληφθεί από όλα τα Κράτη-Μέλη.
Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων:
Σύνολο σελίδων:
- 2 -
Ε.Κ.\C:\Users\mapostolou\Desktop\ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ\Ε 5915 "ιασφάλιση επιδοτήσεων για αποφυγή περικοπών-"ΙΟΡΘ:ΜΕΝΟ.doc
Τέλος, σημειώνεται ότι με την παρουσίαση των νομοθετικών προτάσεων για την ΚΑΠ μετά το
2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα συνεχιστεί η διαπραγμάτευση επ’ αυτών τόσο για
τον πρώτο όσο και για τον δεύτερο πυλώνα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου