Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή ΝΔ Φλώρινας Γιάννη Αντωνιάδη για την « Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των κοιν. Αναργύρων, Βαλτόνερων, Πεδινού, Ροδώνα και Φανού της Π.Ε. Φλώρινας που καταστράφηκαν από την κατολίσθηση και έκδοση Π.Δ. για την μετεγκατάσταση των Αναργύρων»


Σε απάντηση της 6046/17.5.2018 ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γιάννης Αντωνιάδης και όσον αφορά θέματα αρμοδιότητάς μας σας γνωρίζουμε τα εξής :
Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος, οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.
Η φορολογική ισότητα, η οποία θεσπίζεται με την εν λόγω διάταξη, πραγματώνεται με γνώμονα τις αρχές της καθολικότητας, της αναλογικότητας και της φοροδοτικής ικανότητας. Περιλαμβάνει επομένως όλα τα πρόσωπα φυσικά και νομικά, ημεδαπά και αλλοδαπά, δημιουργεί όμως από πλευράς του νομοθέτη την υποχρέωση να χειρίζεται κατά τρόπο ομοιόμορφο τις όμοιες περιπτώσεις.
Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α') ορίζονται ρητά και περιοριστικά οι απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. στις οποίες δεν περιλαμβάνεται απαλλαγή για λόγους ανωτέρας βίας λόγω θεομηνιών, σεισμών, κατολισθήσεων κ.λπ.. Επιπλέον, με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύουν, καθορίστηκε αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού του κύριου και συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., αντίστοιχα, ο οποίος (υπολογισμός φόρου) εκπληρώνει την πιο πάνω συνταγματική επιταγή, αφού λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ΠΟΑ 1237/2014 εγκύκλιο, με την οποία μεταξύ άλλων καθορίζεται και ο τρόπος αναγραφής των περιουσιακών δικαιωμάτων στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, ορίζεται ότι κτίσμα στο οποίο υπάρχει μερική έλλειψη στέγης ή άλλες ουσιώδεις βλάβες, που το καθιστούν μη λειτουργικό, χαρακτηριστικά που παραπέμπουν ευθέως σε κτίσμα σεισμόπληκτο, πυρόπληκτο, πλημμυροπαθές, πληγέν από κατολίσθηση κ.λπ., αναγράφεται ως ημιτελές, εφόσον υπάρχει το οικείο παραστατικό που τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς του
φορολογούμενου. Αυτός ο τρόπος αναγραφής επιφέρει μείωση της φορολογητέας αξίας του κτίσματος κατά τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ.
Πέραν των ανωτέρω όλες οι προτάσεις για μείωση του ΕΝ.φ.Ι.Α. εξετάζονται στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου