Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

« Απαγόρευση αλιείας στη λίμνη Βεγορίτιδα εντός των ορίων Π.Ε. Φλώρινας, στα πλαίσια αναπαραγωγής ιχθύων ».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Π . Ε . Φ Λ Ρ Ι Ν Α Σ
Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν.Δ 420/1970 άρθρο 10 «Αλιευτικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.1740/1987 περί «αξιοποίησης και προστασίας κοραλλιογενών σχηματισμών
ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλων διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε
με το Ν. 2040/1992 περί «ρύθμισης θεμάτων αρμοδιοτήτων Υπ. Γεωργίας και Νομικών
Προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις»

2. Το Β.Δ. 142/1971 άρθρο 2 παρ. β 2 περί «αλιείας των υδρόβιων ζώων των λιμνών και
ποταμών και προστασίας αυτών»
3. Το Π.Δ 332/1983 περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπ. Γεωργίας και των
προϊσταμένων Διανομαρχιακών Υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας στους Νομάρχες»
4. Το Ν. 2218/1994 περί «ίδρυσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ» όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα
5. Το Ν. 2503/1997 περί «Διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της περιφέρειας, ρύθμισης
θεμάτων για την τοπική αυτ/ση και άλλες διατάξεις»
6. Την εφαρμογή του ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης »
7. Την 8909/362/2-2-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής.
8. Την ανάγκη προστασίας της αναπαραγωγής των ψαριών για τη διατήρηση των
ιχθυοαποθεμάτων στις τοπικές λίμνες.
9. α Τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται στα Τμήματα Αλιείας Φλώρινας & Πέλλας,
β. τις αυτοψίες των υπαλλήλων καθώς και
γ. τις μαρτυρίες επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων
δ. την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 11-4-2018 στο Δ.Δ Αγίου Παντελεήμων
παρουσία των Αλιευτικών Συλλόγων Βεγορίτιδας, του Συλλόγου Προστασίας Βεγορίτιδας
και των υπαλλήλων του Τμήματος Αλιείας Π.Ε Φλώρινας και Π.Ε. Πέλλας.
10. Την σχετική εισήγηση του Τμήματος Αλιείας Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με την οποία
είναι αναγκαία η απαγόρευση της αλιείας για την προστασία της αναπαραγωγής των
ιχθύων
2
Απο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Απαγορεύουμε απόλυτα την αλιεία, με οποιοδήποτε μέσο και εργαλείο για την
προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών στη λίμνη Βεγορίτιδα, κατά το χρονικό
διάστημα από 23η Απριλίου 2018 και ώρα 12η μεσημβρινή., έως και 4η Ιουνίου 2018 και
ώρα 12η μεσημβρινή.
Κατά την παραπάνω απαγορευτική περίοδο οι αλιείς υποχρεούνται να μεταφέρουν τις
βάρκες από τις αποβάθρες και όλα τα αλιευτικά τους εργαλεία στα σπίτια τους.
Την τήρηση της παρούσας αναθέτουμε στη Δημοτική Αστυνομία, όπου υπάρχει
Υπηρεσία σε λειτουργία, στις Αστυνομικές Αρχές, και τη Δ/νση Δασών των Π.Ε. για τις
περιοχές που έχουν αρμόδιους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι
παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, των Ν.Δ
420/70, Ν. 1740/87 και 2040/92.
Ο
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε.ΦΛ ΡΙΝΑΣ
ΜΠΙΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου