Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Νοέμβριο 2015, ανήλθε σε 844.308 άτομα. Από αυτά 457.934 (ποσοστό 54,24%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για
χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 386.374 (ποσοστό 45,76%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 330.885 (ποσοστό 39,19%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 513.423  (ποσοστό 60,81%).

2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Νοέμβριο 2015, ανήλθε σε 190.422 άτομα. Από αυτά 66.476 (ποσοστό 34,91%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών  και 123.946 (ποσοστό 65,09%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε  74.077  (ποσοστό 38,90%) και οι γυναίκες σε 116.345  (ποσοστό 61,10%).
3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2],  για τον μήνα Νοέμβριο 2015 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 128.625 άτομα, από τα οποία οι 89.333 (ποσοστό 69,45%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 39.292 (ποσοστό 30,55%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 57.309  (ποσοστό 44,56%)  και οι γυναίκες σε 71.316  (ποσοστό 55,44%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 77.467 (ποσοστό 60,23%) είναι κοινοί, 2.449 (ποσοστό 1,90%) είναι οικοδόμοι, 39.292 (ποσοστό 30,55%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 7.189 (ποσοστό 5,59%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 2.181 (ποσοστό 1,70%) είναι εκπαιδευτικοί, και 47 (ποσοστό 0,04%) είναι λοιποί.             
Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2015
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
2015
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2015
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
814.798
844.308
29.510
3,62%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
151.187
190.422
39.235
25,95%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
112.489
128.625
16.136
14,34%

 
Γ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΗΤΑ


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Άνδρες
330.885
39,19%
74.077
38,90%
57.309
44,56%
Γυναίκες
513.423
60,81%
116.345
61,10%
71.316
55,44%
Σύνολο

844.308
100,00%
190.422
100,00%
128.625
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
15-19  ετών
8.047
0,95%
1.396
0,73%
185
0,14%
20-24  ετών
71.077
8,42%
11.025
5,79%
7.024
5,46%
25-29 ετών
118.379
14,02%
20.586
10,81%
18.566
14,43%
30-44  ετών
338.770
40,12%
73.098
38,39%
63.579
49,43%
45-54 ετών
186.939
22,14%
46.598
24,47%
27.723
21,55%
55-64 ετών
110.643
13,10%
32.812
17,23%
11.006
8,56%
65 ετών και άνω
10.453
1,24%
4.907
2,58%
542
0,42%
Σύνολο

844.308
100,00%
190.422
100,00%
128.625
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

26.286
3,11%
9.412
4,94%
3.534
2,75%
Υποχρεωτική εκπαίδευση
(έως 3η Γυμνασίου)
260.617
30,87%
80.167
42,10%
41.620
32,36%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
405.867
48,07%
80.388
42,22%
61.151
47,54%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
151.538
17,95%
20.455
10,74%
22.320
17,35%
Σύνολο

844.308
100,00%
190.422
100,00%
128.625
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

781.056
92,51%
156.818
82,35%
107.694
83,73%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης
14.513
1,72%
9.504
4,99%
6.470
5,03%
Υπήκοοι τρίτων χωρών
48.739
5,77%
24.100
12,66%
14.461
11,24%
Σύνολο

844.308
100,00%
190.422
100,00%
128.625
100,00%
 
Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr  /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.
[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου