Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Επιλογή είκοσι (20) Έργων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»Με την ένταξη είκοσι (20) έργων συνολικού προϋπολογισμού 16.218.242 € ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των προς συγχρηματοδότηση διασυνοριακών έργων, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013», από την Επιτροπή Καθοδήγησης (Επιλογής Έργων) του Προγράμματος. Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι και από τις δύο χώρες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Καθοδήγησης, ύστερα από την αξιολόγηση των σχετικών προτάσεων από κοινή Ομάδα Έργου, που είχε οριστεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, αποφάσισε ομόφωνα τη χρηματοδότηση 20 έργων, ως εξής:
·        Δέκα (10) έργα για τον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης», συνολικού προϋπολογισμού  8.351.045 € και
·        Δέκα (10) για τον Άξονα  Προτεραιότητας 2: «Ενίσχυση των περιβαλλοντικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή», συνολικού προϋπολογισμού 7.867.197 €.
 Τα συγχρηματοδοτούμενα έργα θα είναι κοινά και ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται στα 16.218.242 €. Για την υλοποίησή τους οι εταίροι από την Ελλάδα θα λάβουν 11.103.642 €, εκ των οποίων το 75% θα συγχρηματοδοτηθεί από το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι εταίροι από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας θα λάβουν 5.114.598 €, εκ των οποίων το 85% θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΙΡΑ.
Ο γενικός στόχος του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» είναι «η ενδυνάμωση της σύγκλησης στην περιοχή εφαρμογή του Προγράμματος μέσω της προώθησης της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης».
Επιλέξιμες περιοχές του Προγράμματος είναι οι γεωγραφικοί νομοί Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα, καθώς και οι Περιφέρειες Σχεδιασμού Πελαγονίας, Βαρδαρίου, Νοτιοανατολική και Νοτιοδυτική στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ο Νομός Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα και η Νοτιοδυτική Περιφέρεια Σχεδιασμού στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι επιλέξιμες ως όμορες περιοχές, δηλαδή η χρηματοδότηση για έργα στις περιοχές αυτές  δεν μπορεί να ξεπεράσει το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου