Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

H Εισήγηση Του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου Γιάννη Λιάση, «Χαρακτηρισμός Δήμου Αμυνταίου ως αστική περιοχή»    Στην τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αμυνταίου που συνήλθε στις 31/10/2011, προτάθηκε η επέκταση των ορίων της αστικής περιοχής του Δήμου Αμυνταίου , όπως αυτή είχε οριστεί με την με αριθμό 105/2008 απόφαση του Νομαρχιακού συμβουλίου της Φλώρινας, στα όρια του σημερινού, μετά την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης,
Δήμου, για το λόγο ότι στο μεταξύ επήλθε ουσιώδης μεταβολή στην περιοχή με την πρόσθεση νέων οικισμών στο Δήμο και υπάρχει ανάγκη της υποστήριξης της ενδοδημοτικής κινητικότητας των δημοτών του Δήμου.
    Το άλλοτε Νομαρχιακό συμβούλιο του Νομού φλώρινας στη συνεδρίαση αυτού της 09-09-2008 για την οποία συνετάχθη το με αριθμό 21 πρακτικό αυτού, και αφού τηρήθηκε όλη η προδικασία,
έλαβε την με αριθμό 105/2008 ομόφωνη απόφαση του, με την οποία ορίστηκε το σύνολο της εδαφικής περιοχής του τότε Δήμου Αμυνταίου ως αστική περιοχή, δεδομένου ότι συνέτρεχαν
όλες οι σχετικές προς τούτο προϋποθέσεις , όπως ο νόμος όριζε.
Η απόφαση αυτή ωστόσο δεν ετέθη σε εφαρμογή, έκτοτε.
    Σήμερα καθίσταται αναγκαίο να ληφθεί νέα απόφαση , με την οποία θα διευρύνονται τα εδαφικά όρια της αστικής περιοχής του Δήμου Αμυνταίου, όπως τα όρια αυτά έχουν διευρυνθεί μετά τη συνένωση με το δήμο Αμυνταίου δύο ακόμη Δήμων, κατ΄ εφαρμογή του Ν.3852.ΦΕΚ Α 87/07-06-2010: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης, ήτοι κατά τα όρια και των άλλοτε Δήμων Αετού και Φιλώτα και των άλλοτε Κοινοτήτων Βαρικού, Νυμφαίου και Λεχόβου.
    Για τον χαρακτηρισμό και για τη διεύρυνση των εδαφών ορίων μιας αστικής περιοχής εφαρμογή έχει η με αριθμό Οικ. Β-54871/4060(ΦΕΚ Β΄1364/23-09-2003.
    Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 εδ.3, η αρμοδιότητα για την επέκταση της αστικής περιοχής είχε ανατεθεί στο νομαρχιακό Συμβούλιο, όπου δεν υφίσταται πια και οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τα Περιφερειακά Συμβούλια, για λήψη όμως απόφασης αυτού απαιτούνταν η έκφραση γνώμης από τον οικείο ΟΤΑ α΄ βαθμού. Λόγοι της επέκτασης μπορούσε να αποτελεί πιθανή επελθούσα μεταβολή στην περιοχή, από τη δημιουργία νέων οικιστικών ή άλλων συγκροτημάτων (εκπαιδευτικά, νοσηλευτικά, επαγγελματικά κ.λ.π.).
    Σύμφωνα με το άρθρο 186 ΙΙ περίπτωση παρ.4,5,6, 7 του 3852/2010 αρμοδιότητες των περιφερειών για τις μεταφορές-επικοινωνίες περιλαμβάνονται:
«4.Ο καθορισμός των υπεραστικών γραμμών λεωφορείων, καθώς και της αφετηρίας, της
διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος κάθε λεωφορειακής γραμμής Κ.Τ.Ε.Λ..
5.Ο καθορισμός του ελάχιστου αριθμού των υποχρεωτικών δρομολογίων κοινών, ταχέων και
υπερταχέων του Κ.Τ.Ε.Λ. και η κατανομή αυτών ανά 24ωρο, μετά από εισήγηση του
Κ.Τ.Ε.Λ. και γνώμη της Τοπικής Ένωσης Δήμων προκειμένου για υπεραστικές γραμμές.
6.Ο καθορισμός του ύψους κομίστρου στα όρια ευθύνης κάθε Κ.Τ.Ε.Λ..
7.Ο καθορισμός κομίστρων υπεραστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, με βάση
τις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄).»
    Κατά συνέπεια για την επέκταση των ορίων της αστικής περιοχής πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση από το περιφερειακό συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου
Ιωάννης Λιάσης

Η ΑΠΟΦΑΣΗ                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΔΑ: 45Β8ΩΨΛ-390

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό συνεδριάσεων 27/2011
του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Χαρακτηρισμός Δήμου Αμυνταίου ως «αστική περιοχή»
ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 368/2011
Στο Αμύνταιο, σήμερα 31 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.27230/26-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 26.
Παρόντες ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αμυνταίου Γρομπανόπουλος Τρύφων και των Τ.Κ. Φιλώτα Γκώτης Μάκης, Λεβαίας Πασχαλίδης Ιωάννης, Μανιακίου Αυτζελανίδης Ελευθέριος, Κέλλης Τάσκας Αθανάσιος, Λιμνοχωρίου Τσερέπης Αντώνιος,Αετού Γκιουλέκας Κων/νος, Πεδινού Στυλιάδης Αναστάσιος, Ξινού Νερού Χάσος Νικόλαος, Αντιγονείας Κωνσταντινίδης Γεώργιος και Πελαργού Σαββίδης Ιάκωβος.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Ιωακείμ Ιωσηφίδης και η δημοτική υπάλληλος κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών .
Μετά την ολοκλήρωση του ημίωρου του Δημάρχου αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι: Θεοδωρίδης Κων/νος, Ρακόπουλος ΄Αγγελος, Αβραάμ Θεοδωρίδης, Χαριτίδης Ευθύμιος, Γεωργιάδης Λάζαρος, Νικολαϊδης Ισαάκ, Μπασούρης Παναγιώτης Κέρλοβας Ιωάννης, Τσάμου Πηνελόπη.
Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε ότι το άλλοτε
Νομαρχιακό συμβούλιο του Νομού φλώρινας στη συνεδρίαση αυτού της 09-09-2008 για την οποία συνετάχθη το με αριθμό 21 πρακτικό αυτού, και αφού τηρήθηκε όλη η προδικασία, έλαβε την με αριθμό 105/2008 ομόφωνη απόφαση του, με την οποία ορίστηκε το σύνολο της εδαφικής περιοχής του τότε Δήμου Αμυνταίου ως αστική περιοχή, δεδομένου ότι συνέτρεχαν όλες οι σχετικές προς τούτο προϋποθέσεις , όπως ο νόμος όριζε.
Η απόφαση αυτή ωστόσο δεν ετέθη σε εφαρμογή, έκτοτε.
Σήμερα καθίσταται αναγκαίο να ληφθεί νέα απόφαση , με την οποία θα διευρύνονται τα εδαφικά όρια της αστικής περιοχής του Δήμου Αμυνταίου, όπως τα όρια αυτά έχουν διευρυνθεί μετά τη συνένωση με το δήμο Αμυνταίου δύο ακόμη Δήμων, κατ΄ εφαρμογή του Ν.3852.ΦΕΚ Α 87/07-06-2010: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης, ήτοι κατά τα όρια και των άλλοτε Δήμων Αετού και Φιλώτα και των άλλοτε Κοινοτήτων Βαρικού, Νυμφαίου και Λεχόβου.
Για τον χαρακτηρισμό και για τη διεύρυνση των εδαφών ορίων μιας αστικής περιοχής εφαρμογή έχει η με αριθμό Οικ. Β-54871/4060(ΦΕΚ Β΄1364/23-09-2003.
΄Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηριστικό μιας περιοχής ως αστικής , μιας γραμμής ως αστικής ή υπεραστικής, καθώς και για τον καθορισμό αφετηριών , τερμάτων, διαδρομών στάσεων σταθμών, πρακτορείων εξυπηρέτησης και εκδοτηρίων εισιτηρίων.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 εδ.3, η αρμοδιότητα για την επέκταση της αστικής περιοχής είχε ανατεθεί στο νομαρχιακό Συμβούλιο, για λήψη όμως απόφασης αυτού απαιτούνταν η έκφραση γνώμης από τον οικείο ΟΤΑ α΄ βαθμού. Λόγοι της επέκτασης μπορούσε να αποτελεί πιθανή επελθούσα μεταβολή στην περιοχή, από τη δημιουργία νέων οικιστικών ή άλλων συγκροτημάτων (εκπαιδευτικά, νοσηλευτικά, επαγγελματικά κ.λ.π.).
Σύμφωνα με το άρθρο 94 του ανωτέρω νόμου για το πρόγραμμα Καλλικράτης και
ειδικότερα την παράγραφο 2 αυτού, εδάφια 17 και 18 μεταβιβάστηκαν στους Δήμους οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες:
« 17. Ο καθορισμός των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και ο καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών.
18. Ο καθορισμός κομίστρων αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου».
Ως εκ τούτου δεν μεταβιβάστηκε στους Δήμους η αρμοδιότητα για την επέκταση της αστικής περιοχής και κατά συνέπεια παραμένει στα Νομαρχιακά Συμβούλια και επειδή τα Νομαρχιακά συμβούλια δεν υφίστανται πια και οι αρμοδιότητες τους ασκούνται από τα Περιφερειακά Συμβούλια.
Σύμφωνα με το άρθρο 186 ΙΙ περίπτωση παρ.4,5,6, 7 του 3852/2010 αρμοδιότητες των περιφερειών για τις μεταφορές-επικοινωνίες περιλαμβάνονται:
«4.Ο καθορισμός των υπεραστικών γραμμών λεωφορείων, καθώς και της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος κάθε λεωφορειακής γραμμής Κ.Τ.Ε.Λ..
5.Ο καθορισμός του ελάχιστου αριθμού των υποχρεωτικών δρομολογίων κοινών, ταχέων και υπερταχέων του Κ.Τ.Ε.Λ. και η κατανομή αυτών ανά 24ωρο, μετά από εισήγηση του Κ.Τ.Ε.Λ. και γνώμη της Τοπικής Ένωσης Δήμων προκειμένου για υπεραστικές γραμμές.
6.Ο καθορισμός του ύψους κομίστρου στα όρια ευθύνης κάθε Κ.Τ.Ε.Λ..
7.Ο καθορισμός κομίστρων υπεραστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, με βάση τις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄).»
Κατά συνέπεια για την επέκταση των ορίων της αστικής περιοχής πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση από το περιφερειακό συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας .
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του
- το άρθρο 83 του ΔΚΚ (ν.3463/06)
- το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010
- την Αριθ. Β. 54871/4060/03 (ΦΕΚ 1364/23.09.2003 τεύχος Β΄)
- το γεγονός ότι ο Δήμος πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις για την επέκταση των ορίων της αστικής περιοχής Δήμου Αμυνταίου όπως αυτή είχε οριστεί με την με αριθμό 105/2008 απόφαση του Νομαρχιακού συμβουλίου Φλώρινας, με σκοπό τη
δυνατότητα της εκτέλεσης αστικής συγκοινωνίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Προτείνει την επέκταση των ορίων της αστικής περιοχής του Δήμου Αμυνταίου , όπως αυτή είχε οριστεί με την με αριθμό 105/2008 απόφαση του Νομαρχιακού συμβουλίου της Φλώρινας, στα όρια του σημερινού, μετά την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης, Δήμου, για το λόγο ότι στο μεταξύ επήλθε ουσιώδης μεταβολή στην περιοχή με την πρόσθεση νέων οικισμών στο Δήμο και υπάρχει ανάγκη της υποστήριξης της ενδοδημοτικής κινητικότητας των δημοτών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 368/2011
Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Σ/ΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου